Geen zonneparken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

21 mei 2019

Geen zonneparken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met de Bond Heemschut Limburg een zienswijze uitgebracht als reactie op de voorgenomen aanleg van twee zonneparken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wij vragen de betrokken gemeenten om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van beide projecten.

Grootschalige zonneparken

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een zonneweide van 20 ha in het buitengebied van Eckelrade en een zonneveld van 40 ha op de Emmaberg in Valkenburg aan de Geul. Zonneparken van deze omvang zijn in onze visie niet te verenigen met de unieke kwaliteiten van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap. Door de aantasting van de landschappelijke kwaliteit zal de belevingswaarde drastisch afnemen met negatieve gevolgen voor het woon- en werkklimaat en de vrijetijdseconomie.

Beleid nodig voor buitengebied

Zowel op regionaal als lokaal niveau ontbreekt momenteel een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken. Daardoor bestaat het risico dat er ad hoc projecten worden opgestart in landschappelijk zeer kwetsbare gebieden, zoals het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in 2018 een Zonnevisie opgesteld. Uitgangspunt van deze visie is dat eerst de mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in bebouwd gebied (op daken) benut worden, voordat plaatsing in het buitengebied aan de orde kan komen.

Lees ook onze Zonnevisie

Geen zonneparken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg