Gemeenten aan zet om chemievrij onkruid te bestrijden, particulieren worden ontzien

1 april 2014

Gemeenten aan zet om chemievrij onkruid te bestrijden, particulieren worden ontzien

De Tweede Kamer heeft op 4 maart ingestemd met een verbod op het gebruik van risicovolle chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Roundup, op verharde oppervlakken in de openbare ruimte. Voor 27 van de 33 Limburgse gemeenten betekent dit dat ze met ingang van november 2015 zullen moeten omschakelen naar chemievrije bestrijdingsmethoden. Dat is het goede nieuws. Particulieren mogen deze middelen echter nog steeds gebruiken, al is het niet op verhardingen. Een teleurstellende uitkomst die staatssecretaris Mansveld 25 maart bekendmaakte.

Uit een recente telefonische inventarisatie die de Milieufederatie Limburg uitvoerde, blijkt dat slechts 6 Limburgse gemeenten geen chemische middelen gebruiken voor de bestrijding van onkruid. In die gemeenten wordt het onkruid mechanisch verwijderd door een combinatie van borstelen, branden, heet water behandeling en schoffelen. Een milieubewuste keuze.

Die gemeenten realiseren zich dat deze methode duurder is dan het spuiten met gif. Men accepteert de consequentie dat er misschien meer klachten zijn over onkruid in de openbare ruimte.

De overige 27 gemeenten geven aan dat zij via de DOB methode (Duurzaam Onkruid Beheer) werken. Binnen deze methode worden strenge voorwaarden gesteld aan de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, het tijdstip waarop en de frequentie waarmee gespoten mag worden. Deze voorwaarden zijn er op gericht zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken dat de schadelijke, glyfosaat bevattende, middelen na een regenbui rechtstreeks of via de straatriolen in de beken en sloten terechtkomen. Glyfosaat houdende middelen zijn middelen zoals Roundup (Monsanto) en Clear-up (Bayer).

De Milieufederatie Limburg vindt het aangekondigde verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een logische stap naar een chemievrij beheer van de openbare ruimte. Er komen weliswaar met de DOB methode minder schadelijke chemicaliën in het oppervlaktewater terecht, de milieurisico’s zijn nog steeds groot. Het verbod geldt echter niet voor de landbouw, sport- en recreatieterreinen. Er zal nog een flinke slag moeten gemaakt worden!

Particulieren worden ontzien

Tot grote teleurstelling van de Milieufederatie Limburg worden de particuliere gebruikers ontzien. Op 4 maart werd een motie van de Partij voor de Dieren en D66 om het gebruik van glyfosaat houdende middelen door particulieren geheel te verbieden door de Tweede Kamer aangenomen. Staatssecretaris Mansveld heeft nu in haar brief van 25 maart jl. laten weten dat zij niet zo ver wil gaan. De Europese regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en het Europese vrije verkeer van goederen en diensten staan een verkoopverbod van glyfosaat voor particulieren niet toe. Mansveld denkt met voorlichting de particuliere gebruiker bewuster te maken van de risico’s van de chemische bestrijdingsmiddelen en wil vanaf 2015 in twee jaar het particulier gebruik met de helft terugdringen. Lukt dat niet, dan wil zij alsnog een verbod overwegen.

Roundup, Clear-up en andere glyfosaat houdende middelen blijven gewoon in de schappen van de winkels. De Milieufederatie Limburg denkt dat juist het gebruik van die middelen op verhardingen zoals garagepaden en terrassen zo aantrekkelijk is, dat deze maatregel niet zal werken. Het lag voor de hand te kiezen voor een totaalverbod en verwijdering van de middelen uit de winkels.

*) Chemievrije gemeenten zijn (februari 2014):
Maastricht, Meersen, Landgraaf, Bergen, Gennep, Roermond

Gemeenten aan zet om chemievrij onkruid te bestrijden, particulieren worden ontzien