Gemeenten met Hart voor Schoon Water

2 november 2011

Gemeenten met Hart voor Schoon Water

Op woensdag 2 november 2011 heeft de Milieufederatie Limburg een zestal Limburgse gemeenten het predicaat ‘Gemeenten met hart voor schoon water’ toegekend. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Weert waar waterwethouders en hun ambtenaren op initiatief van de Milieufederatie Limburg bijeenkwamen. Volgens de Milieufederatie zijn vooral de gemeenten Bergen, Onderbanken, Roermond, Valkenburg, Venray en Weert goed bezig met het terugdringen van de vervuiling van beken door smerig rioolwater. Aan deze gemeenten werd door de directeur van de Milieufederatie Hans Heijnen een poster uitgereikt waarop zij met hun projecten vermeld staan.

De waterwethouders van de gemeenten ‘met hart voor schoon water’ hielden een korte lezing voor een publiek van (water) bestuurders en ambtenaren. Tijdens deze lezing gaven zij aan welke maatregelen ze nemen om te voorkomen dat tijdens de steeds vaker optredende stortbuien, het vuile rioolwater tezamen met het schone regenwater in de beken terecht komt en daar een bedreiging vormt voor het leefmilieu.

De maatregelen komen er op neer dat het schone regenwater gescheiden wordt van het vuile rioolwater. Het bleek dat de verschillende gemeenten daar hun eigen oplossingen voor hebben.

Bij nieuwe wijken kunnen de gescheiden voorzieningen gelijk worden aangelegd, In de oudere wijken waar het afkoppelen van regenwater meestal samengaat met de herinrichting van de buurt, blijkt een goede communicatie met bewoners noodzakelijk. Ook kunnen er met het afkoppelen van regenwater ook andere doelen worden gerealiseerd, zoals het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving en het besparen van kosten van de waterzuivering omdat er minder water in de riolering komt.

Hans Heijnen gaf aan dat we er in Limburg nog lang niet zijn en dat er in veel gemeenten nog heel wat moet gebeuren. Hij riep, evenals de aanwezige gedeputeerde Patrick van der Broeck, de bestuurders op om zich te laten inspireren door de zes ‘Gemeenten met hart voor schoon water’.

De middag werd besloten met een korte wandeling door de Weerter wijk Keent, waar iedereen kennis kon maken met de verschillende maatregelen die door de gemeente Weert zijn uitgevoerd.

De overstortproblematiek in het kort:

Het klimaat verandert en dat leidt onder meer tot het frequenter voorkomen van zomerse stortbuien. De veelal verouderde rioleringssystemen in Limburg kunnen die massa’s water niet verwerken waardoor deze tezamen met het vuile rioolwater via overstorten in de beken komen. Dit leidt in veel gevallen tot bacteriologische en chemische verontreiniging, ecologische schade en veel troep. In Limburg gaat het om circa 500 situaties die vanwege de kwetsbaarheid van het watersysteem op korte termijn zouden moeten worden opgeheven. Dat is ook zo opgenomen in het provinciaal Waterplan. Gemeenten hebben diverse oplossingen zoals de afkoppeling van regenwater van het riool. Via aparte voorzieningen kan het schone regenwater meestal zonder bezwaar worden geloosd op het oppervlaktewater, terwijl het rioolwater via het riool zijn weg kan vinden naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een andere methode is het aanleggen van bassins waarin het surplus aan regenwater plus rioolwater tijdelijk kan worden opgeslagen om later te worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie.

Gemeenten met Hart voor Schoon Water Gemeenten met Hart voor Schoon Water Gemeenten met Hart voor Schoon Water