Gemeenteraadsverkiezingen 2018

24 juli 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aanbevelingen voor een groene en duurzame agenda

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn weer in volle gang. Gemeenten hebben belangrijke taken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Door de decentralisatie op deze beleidsterreinen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk.

Voor de komende gemeenteraadsperiode zijn de kwaliteit van de leefomgeving, het veranderende klimaat, een overgang naar een duurzame energievoorziening en een gezonde natuur belangrijke onderwerpen. Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het maken van goed beleid en uitvoeren van concrete maatregelen op deze thema’s.

Onze organisaties helpen gemeenten graag om deze rol goed te vervullen. Met deze notitie willen wij u een handreiking geven voor 10 concrete thema’s, waarvan wij denken dat deze van belang zijn om ook in de toekomst prettig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de dorpen en steden van Limburg. In deze notitie leggen we u dan ook een aantal concrete aanbevelingen voor om in overweging te nemen bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Ook na de verkiezingen willen wij u graag blijven ondersteunen bij de uitvoering van uw ambities wat betreft ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Wij zijn altijd bereid om desgevraagd mee te denken of te adviseren bij beleidsontwikkeling en uitvoering van concrete projecten.

Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Vereniging Natuurmonumenten

Stichting het Limburgs Landschap

Het volledige document kunt u hieronder downloaden:

Aanbeveling gemeenteraadsverkiezing 2018

Gemeenteraadsverkiezing 2018