Gemiste kans in openbaar vervoer

20 maart 2006

Gemiste kans in openbaar vervoer

Provincie Limburg maakt geen gebruik van haar beleidsmogelijkheid om de luchtkwaliteit te verbeteren

Het lage ambitieniveau van de provincie Limburg in het opstellen van het Programma van Eisen voor het openbaar vervoer is een gemiste kans in de verbetering van de luchtkwaliteit in Limburg. Na de reactie van de Milieufederatie op het Programma van Eisen, hebben ambtenaren van de provincie Limburg laten weten dat er wel degelijk eisen gesteld zijn ter verbetering van de luchtkwaliteit. De “eisen᾿ en extra aanscherpingen waarop wordt gedoeld, bestaan uit de onderstaande vier punten:

– Voertuigen moeten bij aanschaf aan de dan geldende wettelijke voorschriften voldoen.

Maar een wettelijk voorschrift is volgens de Milieufederatie geen eis, daar moeten alle voertuigen bij aanschaf aan voldoen. Dat de wettelijke voorschriften onvoldoende zijn, blijkt uit het huidige probleem met de luchtkwaliteit. Aanvullende eisen zijn dus noodzakelijk

– Op de bestaande bussen wordt bij aanvang van de concessie een CRT-(roet)filter gemonteerd.

Het eisen van een CRT-roetfilter is een oplossing voor de korte termijn om te voldoen aan de normering op het gebied van fijn stof. Voor de langere termijn, 2010, wordt hier een nieuw probleem gecreëerd, namelijk overschrijding van de NO2-norm. Het monteren van een CRT-roetfilter op de bestaande bussen geeft namelijk een verhoging van de NO2-uitstoot met een factor 8.

– Voertuigen in het stedelijk gebied moeten voldoen aan de EEV-norm (Enhanced Environmental-Friendly Vehicle).

Een wens is volgens de Milieufederatie geen eis. Daarnaast geldt deze wens alleen voor de voertuigen in het stedelijk gebied, terwijl het gehele grondgebied van Limburg kampt met het probleem luchtkwaliteit.

– De concessiehouder stelt een milieuplan op, waarin onder andere de brandstofkeuze wordt opgenomen.

Het door het college gevraagde milieuplan heeft een geringe wegingsfactor in de uiteindelijke beoordeling. De Milieufederatie verwacht hier dan ook geen doeltreffende bijdrage van ter verbetering van de luchtkwaliteit. Zonder strenge normen of eisen zal de markt, of concreter gezegd deze ene marktpartij, zich niet verantwoordelijk voelen om het probleem luchtkwaliteit aan te pakken.

– In 2011 moet het wagenpark gemiddeld aan de euro-5 norm voldoen.

Dit verzoek is volgens de Milieufederatie breed interpreteerbaar. Waarom wordt niet gesteld: alle nieuwe bussen moeten bij aanschaf aan de euro-5 norm voldoen om het genoemde gemiddelde te halen, of de helft van het wagenpark moet in 2011 aan de euro-5 norm voldoen?

Tags: