Gezamenlijke reactie op project en participatie Delta Rhine Corridor

16 juli 2023

Gezamenlijke reactie op project en participatie Delta Rhine Corridor

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een reactie uitgebracht op het voorgestelde project en participatieplan Delta Rhine Corridor. In een gezamenlijke brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uiten we verschillende punten van zorg en pleiten we voor meer transparantie en betrokkenheid. Hieronder volgt een samenvatting van onze brief.

Verduurzaming en het projectvoornemen

Hoewel de doelstellingen van het project op hoofdlijnen duidelijk lijken, is het voor ons niet helder hoe de aanleg van de voorgestelde leidingen (aardgas, ammoniak, LPG en propeen) bijdraagt aan de verduurzaming van de industrie in Nederland. Het lijkt erop dat deze leidingen voornamelijk commercieel van aard zijn en niet helpen om de klimaatproblematiek op te lossen. We roepen op tot meer inzicht in hoe deze leidingen specifiek bijdragen aan verduurzaming en tot onderzoek naar alternatieve oplossingen. Het is essentieel dat de duurzaamheidsvoordelen van dit project de negatieve impact op de natuur overtreffen. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat, indien de leidingen worden aangelegd, dit in één keer gebeurt, zodat in de toekomst het tracé niet nog een keer op de schop gaat voor eventuele nieuwe leidingen. Een gefaseerde aanleg is voor ons niet acceptabel.

Kostenbesparing en grensoverschrijdende samenwerking

Het is voor ons niet duidelijk hoe dit project op lange termijn kostenbesparing oplevert. Wij vragen ons ook af of er een maatschappelijke kosten-batenanalyse is uitgevoerd. Ook is er meer inzicht nodig in hoe dit project zich verhoudt tot andere mogelijke investeringen in de verduurzaming van de industrie. Daarnaast vragen we om betere informatie over de voortgang van de samenwerking met Duitse stakeholders, gezien de grensoverschrijdende aard van het project. Zonder planologische of juridische borging vanuit Duitsland vinden we het riskant om het tracé in Venlo te realiseren.

Tracékeuze en natuurbescherming

Voor het tracé wordt uitgegaan van de strook die gereserveerd is in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Dit is als vertrekpunt misschien nog begrijpelijk, maar als uitgangspunt niet houdbaar omdat de Structuurvisie niet is getoetst aan de meest recente inzichten voor wat betreft de staat van instandhouding van de in het geding zijnde natuur. Het voorgestelde tracé doorkruist waardevolle natuurgebieden, daarom is flexibiliteit in het hanteren van dit vertrekpunt essentieel. We vragen om een globaal overzicht van de impact van het tracé op Natura 2000-gebieden en het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Bovendien moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van monumentale bomen en andere natuurwaarden in het zoekgebied van het tracé. Dit overzicht helpt om in kaart te brengen welke maatregelen genomen moet worden om de impact te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Wij maken ons grote zorgen dat alle drie de voorgestelde buisleidingen dwars door de Groote Heide en het Jammerdal (natuurgebieden in beheer van Limburgs Landschap) gaan lopen.

Participatie en betrokkenheid van belanghebbenden

Wat betreft het participatievoorstel zien wij de rol van de federatie vooral in het toetsen van de uitgevoerde onderzoeken die worden uitgevoerd door het consortium. Het is van groot belang dat effecten op ecologie, archeologie en hydrologie nauwkeurig in kaart worden gebracht, evenals de juridische haalbaarheid van het tracé in Natura 2000-gebieden.

We pleiten voor actieve betrokkenheid van lokale natuur- en milieugroepen, dorpsraden en burgers door het bevoegd gezag. Daarom stellen we voor om per gemeente of per twee gemeenten een omgevingsmanager aan te stellen, die als vast aanspreekpunt fungeert en lokale zorgen kan bundelen en beantwoorden. Tevens vinden we het van belang om de terrein beherende instanties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap, te betrekken vanwege hun specialistische kennis van de natuurgebieden.

We blijven ons inzetten voor een zorgvuldige afweging van de belangen van natuur, milieu en duurzaamheid in dit project en zullen onze inbreng blijven leveren om ervoor te zorgen dat eventuele negatieve gevolgen voor onze natuur zoveel mogelijk worden beperkt.

Benieuwd naar onze uitgebreide toelichting?

Lees onze brief

 

 

Wil je reageren? Neem contact op met Noa

Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do