Gezocht: groene kandidaten voor waterschapsbestuur

7 januari 2008

Gezocht: groene kandidaten voor waterschapsbestuur

Water Natuurlijk komt op voor de belangen van schoon water.

Zonder water geen leven. Dat geldt voor mens en natuur. Voldoende, schoon water is essentieel voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, planten en dieren. Water is grillig. Soms is er teveel, dan weer te weinig en vaak is het vies. Aan waterschappen de taak om dit in goede banen te leiden. Ziet u het als uitdaging om daar als waterschapsbestuurder een rol in te spelen? Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met goede bestuurlijke capaciteiten en een brede kijk.

In november 2008 vinden – gelijktijdig – de bestuursverkiezingen plaats voor alle 26 Nederlandse waterschappen. Er geldt dan een nieuwe wet, waarin is geregeld dat kandidaten niet meer op persoonlijke titel meedoen zoals tot nu toe het geval was, maar zich moeten aansluiten bij een lijst of partij. Alle groeperingen kunnen eigen lijsten indienen.

Met steun van natuur- en milieuorganisaties zijn de afgelopen jaren veel groene kandidaten verkozen in de waterschapsbesturen. Om ervoor te zorgen dat eind 2008 nog meer groene bestuurders verkozen worden, wordt op dit moment hard gewerkt aan de landelijke kiesvereniging Water Natuurlijk. Water Natuurlijk komt op voor de belangen van schoon water, natte natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en daarbij passend (recreatief) gebruik. Met open oog en oor voor omwonenden en andere belangen. Water Natuurlijk is onafhankelijk maar kan rekenen op steun van de Provinciale Milieufederaties, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Onderwatersportbond, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Reinwater en vele andere organisaties.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met Water Natuurlijk, wilt u meedenken over het programma, wilt u zich verkiesbaar stellen in uw waterschap? Neem dan nu contact op met de Milieufederatie Limburg, daar weet men wie de contactpersoon is van ‘Water natuurlijk’ in uw waterschap. Kandidaat-bestuurders met een ‘groen hart’ die zich aan Water Natuurlijk willen binden kunnen zich tot 30 april aanmelden.

Gezocht: groene kandidaten voor waterschapsbestuur

Tags: