Gifvrij onkruid bestrijden is goed mogelijk en beter voor mens en natuur

28 januari 2014

Gifvrij onkruid bestrijden is goed mogelijk en beter voor mens en natuur

Binnenkort staat het chemievrij onkruidbeheer op de agenda van de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Mansveld heeft in september 2013 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij waarin zij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde terreinen in de openbare ruimte, en ook het gebruik door particulieren na november 2015, niet meer wil toestaan. Na 2017 zou ook het gebruik van chemische middelen op sport-, recreatie- en overige terreinen moeten worden beëindigd.

De Milieufederatie Limburg ondersteunt het initiatief van de staatssecretaris. Gifvrij bestrijden van onkruid is een onderwerp dat ons zeer nauw aan het hart gaat, omdat wij vinden dat aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen risico’s zijn verbonden voor de volksgezondheid en onze leefomgeving.

De Milieufederatie Limburg staat achter de maatregelen die de staatssecretaris wil nemen. Bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen komen door afspoeling van bespoten verharde oppervlakten en randen langs sport- en recreatieterreinen, nog steeds stoffen in het oppervlaktewater. Die stoffen vormen een risico voor de productie van drinkwater en zijn bovendien schadelijk voor het aquatisch leven in onze beken. We hebben het met name over glyfosaat, de stof die in bijvoorbeeld Roundup zit. Ongeveer een derde van het drinkwater in Limburg wordt bereid uit Maaswater. En 98% van de glyfosaatvracht in de Maas komt direct of indirect in die Maas via het riool. In 2012 werd bij 16 van de 34 metingen van de Maas bij Heel de drinkwaternorm overschreden (cijfers jaarrapport 2012 RIWA). Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op onverharde terreinen kan rechtsreeks schadelijk zijn voor mens en dier. Dit geldt niet alleen voor het gebruik door gemeenten, maar ook door particulieren. Zeker door de vaak onduidelijke gebruiksaanwijzingen is die particulier zich nauwelijks bewust van de risico’s.

Er zijn goede alternatieven voor het chemisch bestrijden van onkruid. Een aantal Limburgse gemeenten is inmiddels geheel of gedeeltelijk overgeschakeld op mechanische bestrijding van onkruid op verhardingen. Ook bij het beheer van groenvoorzieningen wordt steeds meer het onkruid op een niet-chemische wijze verwijderd.

Voor particulieren zijn er ook legio alternatieve mogelijkheden om onkruid te verwijderen. Met een brief aan staatssecretaris Van Mansveld en aan de fractieleden van de Tweede Kamer laat de Milieufederatie Limburg weten achter het voorgenomen besluit te staan en roepen we de fracties van de Tweede Kamer op dat ook te doen. Deze oproep wordt ook gesteund door de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het RIWA (Rivier Waterbedrijven).

Tegenstanders van het verbod zullen aanvoeren dat het niet-chemisch onkruidbeheer van de openbare ruimte tot meerkosten zal leiden voor gemeenten. In de afgelopen periode is echter gebleken dat, mede dankzij innovaties, goede alternatieven haalbaar en betaalbaar zijn geworden. Een verbod zal bovendien een stimulans zijn voor nieuwe innovaties.

Gifvrij onkruid bestrijden is goed mogelijk en beter voor mens en natuur