Groene adviezen over toekomst schaliegas voor minister Kamp

16 juli 2014

Groene adviezen over toekomst schaliegas voor minister Kamp

Milieudefensie, Greenpeace, Wereld Natuurfonds, Natuurmonumenten en De Natuur en Milieufederaties hebben minister Kamp een brief met groene adviezen over de toekomst van schaliegas gestuurd. Dit is de reactie van de groene organisaties op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie Schaliegas.

In de brief van de groene organisaties staan onder meer. de volgende adviezen:

– Laat een partij zonder enige schijn van belangenverstrengeling de MER uitvoeren;
– Eerst nut en noodzaak onderzoeken, dan pas naar schaliegaswinning kijken;
– Zie toe op een geloofwaardige afweging van alle alternatieven;
– Plaats schaliegaswinning in context energieakkoord en milieubeleid kabinet;
– Sluit risicogebieden op voorhand uit en definieer kleiner zoekgebied.

In de volgende gebieden mogen wat de groene organisaties betreft geen boringen plaatsvinden:

  • Boringen in of dichtbij alle dicht bewoonde gebieden, inclusief verstedelijkte gebieden met kleinere woonkernen;
  • Drinkwaterwinningsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, ook beneden 1000 meter diepte;
  • Boringen in alle beschermde natuurgebieden in Nederland, inclusief de Ecologische Hoofdstructuur;
  • Zones met breuken in de diepe ondergrond of zones waar breukzones onvoldoende in kaart zijn gebracht om risico in te schatten.

Lees hieronder de officiële brief plus bijlage van de natuur- en milieuorganisaties aan minister Kamp.

Zienswijze conceptnotitie Structuurvisie Schaliegas

Bijlage zienswijze conceptnotitie Structuurvisie schaliegas

Groene adviezen over toekomst schaliegas voor minister Kamp