GS stellen Nota van Zienswijzen ontwerp-POL 2014 vast

3 november 2014

GS stellen Nota van Zienswijzen ontwerp-POL 2014 vast

Gedeputeerde Staten hebben 28 oktober jl. de Nota van Zienswijzen op het ontwerp POL2014, ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014, ontwerp Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma vastgesteld. Er zijn in totaal bijna 700 zienswijzen van overheden, belangenorganisaties, adviseurs, buitenlandse instanties, politiek partijen, ondernemers, bedrijven en particulieren ingediend. Al deze zienswijzen zijn zoveel mogelijk gebundeld per thema en voorzien van een reactie van Gedeputeerde Staten en een advies voor Provinciale Staten.

De nota van zienswijzen (> 500 pagina’s), het ontwerp POL2014 (200 pagina’s), de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014, het ontwerp PVVp 2014 (150 pagina’s) en de plan-MER en Passende beoordeling (500 pagina’s) en de Monitor en evaluatierapportage Limburgs kwaliteitsinstrumentarium 2003-2013 omvatten tezamen ruim 1.500 pagina’s.

Deze zijn digitaal raadpleegbaar op www.limburg.nl/pol2014 onder het kopje Nota van Zienswijzen. Ze worden niet op papier gepubliceerd.

In mei 2014 hebben GS het ontwerp POL2014, incl. een milieueffectenrapportage (plan-MER), met de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld als instrument om de doorwerking van het beleid naar gemeenten en andere partners te borgen op de manier zoals deze door GS en de Statencommissie RIF (Ruimte, Infrastructuur en Financiën) is aangegeven in februari 2014. De uitwerking van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid is neergelegd in het ontwerp Provinciale Verkeers- en vervoersprogramma (PVVp).

Van 16 mei tot en met 27 juni 2014 hebben het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 met bijbehorend plan-MER, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp-Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma ter inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken. Er is ook een advies uitgebracht over het plan-MER door de MER-commissie. In mei 2014 zijn er voor alle belangstellenden drie informatieavonden georganiseerd per regio. Tijdens deze avonden zijn de belangstellenden geïnformeerd en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het mondeling indienen van zienswijzen.

Op 12 december 2014 nemen Provinciale Staten een besluit over het POL2014, de Omgevingsverordening Limburg 2014, Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma. Voor meer informatie zie www.limburg.nl/pol2014 of stuur een e-mail met je vraag naar pol@prvlimburg.nl.

GS stellen Nota van Zienswijzen ontwerp-POL 2014 vast