Handhaving ontheffing R-73 Zuid

27 januari 2004

Handhaving ontheffing R-73 Zuid

Rijkswaterstaat komt voorwaarden ontheffing niet na

Ministerie LNV
Directie Zuid
Postbus 6111
5600 HC Eindhoven

Roermond : 23 januari 2004
Betreft : Handhaving naleving voorwaarden ontheffingen inzake de Rijksweg 73-Zuid
Behandeld door : dhr. T. Wuts
Nummer/ Kenmerk : 04.07/TW/272.111

Geachte heer, mevrouw,

Om de Rijksweg 73-Zuid te kunnen realiseren zijn er in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en Fauna wet per tracédeel terecht een aantal voorwaarden gesteld. De Milieufederatie Limburg heeft geconstateerd dat de in de ontheffingen gestelde voorwaarden niet correct worden uitgevoerd.

In de gemeente Beesel, omgeving Waterloo worden bomen en vegetatie gekapt in het winterseizoen. Door deze bomenkap is een dassenburcht vernield en een andere burcht geïsoleerd komen te liggen in een desolaat landschap dat geen bescherming meer geeft. Voor vogels en vleermuizen wordt een grotere barrière opgeworpen door het op dit moment kappen. De voorgeschreven (tijdelijke) mitigerende maatregelen, in de vorm van nestkastjes, zijn nog niet aangebracht.

Volgens de voorwaarden zouden de dassenburchten eerst (succesvol) verplaatst moeten worden alvorens de werkzaamheden zouden starten.

In de gemeente Venlo, voorheen Belfeld, zal in april gestart worden met de verplaatsing van de gasleiding. Met de verplaatsing van de daar aanwezige dassenburcht is men nog niet gestart. Rijkswaterstaat is nog geen eigenaar van de grond. Ook hier bestaat weer het gevaar dat met de werkzaamheden wordt gestart voordat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de das.

Wij hebben sterk de indruk dat de voorwaarden uit de ontheffingen ondergeschikt zijn aan de logistieke planningen om de einddatum van het totale werk, RW 73-Zuid, tijdig te realiseren.

Daarnaast willen wij er nog op wijzen dat de bouwterreinen ’s nachts verlicht zijn. Dit is in strijd met het voorschrift inzake nachtelijke activiteit.

Wij verzoeken u om controlerend en handhavend op te treden.

Hoogachtend,
i.r. H.K. Vijverberg

Directeur Stichting Milieufederatie Limburg
c.c. Rijkswaterstaat, Pers

Tags: