Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur

30 juni 2003

Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur

De aanpassing van de EHS heeft als doel dat er minder veehouderijbedrijven worden beperkt door de Wet Ammoniak en Veehouderij. Er wordt gesteld dat de gevolgen voor milieucondities (ammoniakdepositie) gering zullen zijn door de afname van de totale ammoniakemissie. Dit wordt nochtans door ons sterk betwijfeld. Immers:1. Per 2005 zullen waarschijnlijk de dierrechten vervallen, waardoor de veestapel weer kan groeien;2. De stankregelgeving voor bepaalde diercategorieën wordt versoepeld;3. De WAV zal worden versoepeld;4. De effecten van het Reconstructieplan op de ammoniakemissie zijn nog steeds niet bekend, omdat nog niet duidelijk is hoe dit plan er zal gaan uit zien.In de vergadering van de Reconstructiecommissie van 26 juni 2003 is de herbegrenzing van de EHS besproken. Met name de natuurterreinbeheerders en de SML hadden en hebben ernstige bedenkingen tegen het voorstel. Onder een aantal voorwaarden kunnen zij echter instemmen met het herbegrenzingsproces.S E L E C T I E G E B I E D E NDe aanwijzing van de EHS (met name de RBON – gebieden) is bottum-up zeer moeizaam tot stand gekomen in overleg tussen natuurorganisaties en de landbouw (als subcie van de PCBL). Dit kan niet zomaar zonder voldoende overleg tussen vertegenwoordigers van natuur – en landbouworganisaties ongedaan worden gemaakt.Waartoe de tot dusver gevolgde procedure kan leiden willen wij illustreren aan de hand van het voorbeeld Rijkel – oost:1. Het is een C – gebied met grote faunistische waarde (dassenburcht, havikshorst, etc.);2. Het maakt deel uit van een keten van natuurgebieden op de oostelijke Maasoever (Swalmdal, Donderberg, Rijkel, Beesels Broek, Waterloo, Meerlebroek, Brachter Wald). Het betreffende bio -bedrijf ligt daar op termijn gewoon verkeerd. 3. Inmiddels wordt door de gemeente Beesel de zogenaamde ‘Poort van Reuver’ (bedrijven – en recreatieterreinen) ontwikkeld mede ter vervanging van wegvallen werkgelegenheid in de landbouw! Waarom dan op die plaats een bio – bedrijf overeind willen houden?? 4. Uit het voorgaande moge blijken dat het gebied dus niet aan de criteria van herbegrenzing voldoet: Het is weliswaar een C-gebied maar absoluut niet geïsoleerd gelegen.Verder is het zeer merkwaardig dat volgens de kaart d.d. 21 mei 03 in het WCL-gebied, dat integraal deel uitmaakt van de Groene Ruggengraat, twaalf herbegrenzingsvoorstellen zijn gelegen, terwijl voor het district Horst (Intensieve Hart) slechts drie voorstellen worden gedaan! Hoe is dit te rijmen met de hoofdzonering die aan het Reconstructieplan ten grondslag ligt?VoorstelGelet op het hier bovengestelde zijn wij – het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de SML – van mening dat het herbegrenzingsproces even zorgvuldig en nauwkeurig dient te geschieden als de aanwijzing van de EHS. Dit betekent dat de herbegrenzingsvoorstellen per geval nauwkeurig moeten worden bekeken, de voors en tegens tegen elkaar worden afgezet en in het terrein dienen te worden bekeken..P R E C E D E N T W E R K I N GWij zijn bang dat van de gehanteerde werkwijze een precedentwerking zal uitgaan. Straks komt een campinghouder die als gevolg van de EHS beperkingen ondervindt ook met het verzoek om de EHS aan te passen.VoorstelHet Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de SML zijn van mening dat precedentwerking zal worden voorkomen indien een herbegrenzingsprocedure wordt gevolgd die wat betreft zorgvuldigheid en evenwichtigheid identiek is aan de aanwijzingsprocedure. C O M P E N S A T I EIndien in overleg tussen landbouw- en natuurorganisaties wordt geconcludeerd dat herbegrenzing daadwerkelijk aan de orde is dient deze te worden gekoppeld aan planologisch verankerde en financieel afgedekte compensatie in de vorm van nieuwe RBON-hectares, dan wel RBON-hectares die een bijdrage leveren aan de verbetering van milieucondities van bestaande natuur.De thans voorgestelde ontgrondingslokaties in Gennep en Echt hebben al een natuurstatus. Zij maken (voorzover wij dit thans kunnen overzien) deel uit van de PES. Het compensatievoorstel is derhalve in strijd met de herbegrenzingscriteria. EHS voegt hier niets aan toe. Er is sprake van eenzijdig inleveren.Onze organisaties zijn van mening dat er daadwerkelijk nieuwe RBON-hectares aangewezen dienen te worden ten behoeve van het verbeteren van de milieucondities bijvoorbeeld voor het herstel van het watersysteem.Door het vervallen van de EHS-status is het gebied minder beschermd. Ook vervalt de aankooptitel. Er is minimaal een gelijkwaardige planologische compensatie vereist is (dus geen Bos – maar Natuurgebied).Wat gebeurt er als het betreffende bedrijf stopt? Komt de EHS status dan weer terug?VoorstelDe voorgestelde ontgrondinglocaties met natuurbestemming is in onze ogen geen adequate compensatie. De te compenseren hectares dienen ingezet te worden voor nieuwe zinvolle natuur, dan wel voor de verbetering van milieucondities van bestaande natuur( bijvoorbeeld het herstel van de prioritair verdroogde gebieden).Verder is er voor het herbegrensde gebied minimaal een gelijkwaardige planologische compensatie vereist is (dus geen Bos – maar Natuurgebied). Indien het betreffende bedrijf of desbetreffende bedrijven stoppen dient o .i . de EHS herbegrenzing ongedaan e worden gemaakt.

Tags: