Herbegrenzing natuur: milieu kind van de rekening

4 november 2004

Herbegrenzing natuur: milieu kind van de rekening

De Milieufederatie dient bezwaar in tegen het besluit van de Provincie

De Provincie Limburg heeft in september besloten dat 80 agrariërs hun bedrijf verder kunnen uitbreiden. In ruil daarvoor krijgen twee voormalig ontgrondingslocaties de status van natuurgebied (EHS, ecologische hoofdstructuur).

Dit heeft kwalitatief gezien negatieve gevolgen voor natuur en milieu, omdat er per saldo meer ammoniak zal worden uitgestoten. De Milieufederatie heeft hiertegen bezwaar ingediend.
Door het aanwijzen van de twee nieuwe locaties, blijft het oppervlakte EHS in totaal welliswaar even groot (300 ha eraf en 300 ha erbij), maar 80 landbouwbedrijven kunnen meer stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de aangrenzende natuurgebieden.

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de maximaal toelaatbare hoeveelheid stikstof al ruim wordt overschreden in alle Noord- en Midden-Limburgse Habitatrichtlijn-gebieden, door Europa beschermde natuurgebieden zoals de Peel, Maasduinen en de Meinweg. Dit probleem wordt nog groter door het besluit van de Provincie.

De Milieufederatie heeft de indruk dat de herbegrenzing van de EHS in Noord- en Midden-Limburg enkel wordt bepaald door het landbouwbelang. Het milieu is het kind van de rekening.

Tags: