Herziening luchtruim leidt mogelijk tot meer stikstofneerslag in Limburgse natuurgebieden

25 februari 2021

Herziening luchtruim leidt mogelijk tot meer stikstofneerslag in Limburgse natuurgebieden

Het kabinet werkt aan een herziening van het Nederlandse luchtruim om in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen. De nieuwe hoofdstructuur van het luchtruim zal volgens planning worden gerealiseerd in 2024-2027. Uit de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening blijkt dat het oostelijk en zuidoostelijk deel van het luchtruim opnieuw wordt ingericht om de ontsluiting van de luchthavens van Schiphol, Lelystad, Rotterdam en Eindhoven te verbeteren. Ook wordt het naderingsgebied van Schiphol uitgebreid met een vierde naderingspunt waardoor vertrek- en naderingsroutes straks ook over zuidoost-Nederland gaan lopen.

Meer geluid, fijnstof en stikstof

Wat de herinrichting van het luchtruim en het nieuwe naderingsgebied van Schiphol concreet voor Limburg gaan betekenen, is nu nog niet te zeggen. De exacte vliegroutes zijn immers nog niet bekend. Het gevaar bestaat wel dat er in de praktijk meer vluchten gaan plaatsvinden over met name Noord-Limburg. In een recent verstuurde zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing uiten we onze zorgen over de negatieve effecten wat betreft geluid, uitstoot van (ultra)fijnstof en stikstof. Vooral de mogelijke toename van stikstofuitstoot is voor Limburg heel relevant, omdat in een groot deel van de stikstofgevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden al sprake is van (forse) overschrijding van de kritische depositie waarde. Dit is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het gebied significant wordt aangetast door de stikstofdepositie.

Onderzoek milieueffecten nodig

De Natuur en Milieufederatie Limburg vindt dat nader milieuonderzoek nodig is om de exacte effecten, die de herinrichting van het zuidoostelijk luchtruim en van de vierde naderingsroute voor de luchthaven Schiphol voor de provincie Limburg kunnen hebben, in beeld te brengen. Ook vragen we aandacht voor de overlast in Zuid-Limburg die wordt veroorzaakt door vliegverkeer van en naar net over de grens gelegen luchthavens. Concreet gaat het om (nacht)vluchten van en naar luchthaven Luik-Bierset (B) en vluchten met AWACS-vliegtuigen van en naar de luchthaven Geilenkirchen (D). Deze vluchten leiden tot grote geluids- en milieuoverlast en aantasting van de gezondheid en leefomgeving in Zuid-Limburg.

Lees onze zienswijze

 

 

Meer info? Neem contact op met Bart

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr