Herziening van het bestemmingsplan Luik-Openbaar onderzoek

20 november 2003

Herziening van het bestemmingsplan Luik-Openbaar onderzoek

De Milieufederatie tekent bezwaar aan tegen industrieplan bij Visé op landschappelijke gronden

Collège des Bourgmestre et Echevins de Visé
Hotel de Ville de Visé
1 Rue des Récollets
Visé (België)

Roermond : 18 november 2003
Betreft : Herziening van het bestemmingsplan Luik-Openbaar
onderzoek
Nummer : 03.00193/SA

Geachte college,

De Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen de herziening van het bestemmingsplan Luik. Wij zijn van mening dat met de ontwikkeling van een industrieterrein ten oosten van het Albertkanaal tussen Lannaye en Lixhe de natuur- en milieubelangen ernstig worden aangetast.

Wij vrezen dat de inwoners van Eijsden door uitbreiding van industriële activiteiten in het betreffende gebied extra belast worden met geluidshinder, geurhinder en toenemende luchtverontreiniging. Hierbij nemen we de overheersende zuidwestelijke windrichting in acht. Het is bekend dat de luchtkwaliteit in het Maasdal vaak te wensen over laat. In het Maasdal blijven als gevolg van de geomorfologische kenmerken van het dal verontreinigingen afkomstig van locale bronnen lang hangen. Een goed voorbeeld hiervan is de luchtverontreiniging door fijn stof, die leidt tot ernstige blijvende gezondheidsschade bij met name kinderen.

Een andere reden waarom wij bezwaar maken tegen de aanleg van een langgerekte bedrijventerrein ten oosten van het Albertkanaal is dat hiermee de verbindingen tussen het Caestertveld en het Plateau van Caestert voor met name de fauna verder worden beperkt. Het Plateau van Caestert is geclassificeerd als een “Natuurmonument”. Behoud van dit natuurmonument stelt eisen aan de omgeving. Verdere “verstening” van deze omgeving zal de verbinding van het plateau met de omgeving op termijn ernstig aantasten.

Wij zijn van mening dat door de aanleg van het bedrijventerrein ook het landschappelijke karakter van het gebied bedreigd wordt. Juist het benadrukken van de landschappelijke waarden in dit gebied wordt in het gemeentelijk beleid gezien als een stimulans voor de recreatie, het toerisme en de natuurbeleving. Deze streek is naar onze mening te klein voor natuurbeleving én industrie.

Uit de rapporten hebben wij niet kunnen afleiden dat overleg heeft plaatsgevonden met de overheden (gemeenten en provincie) aan Nederlandse zijde. Wij achten dit geen teken van goed nabuurschap en vinden dat dit niet bijdraagt aan de ontwikkeling naar meer euregionale samenwerking.

Op basis van bovenstaande punten komen wij tot de conclusie dat bij de herziening van het bestemmingsplan Luik sprake is van een eenzijdige economische benadering, waarbij geen rekening wordt gehouden met de belangen van natuur, milieu en landschap.

Hoogachtend,

Stichting Milieufederatie Limburg,

ir. H.K. Vijverberg – directeur

Tags: