Het recht zegeviert in Schinveld

19 juli 2007

Het recht zegeviert in Schinveld

Bos in Schinveld had niet gekapt mogen worden.

De minister van VROM had geen toestemming mogen verlenen om 7 ha bos in Schinveld te kappen. Daarin was de uitspraak van de Raad van State, die gisteren gepubliceerd werd, heel duidelijk. De Raad oordeelt dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar geluidsoverlast, uitstoot (stof, kerosinedampen), gezondheidsproblematiek, grondwaterbescherming en natuurwaarden.

De motivatie voor het kappen van 7 ha bos was gelegen in het feit dat de vliegroute niet aan de NAVO-veiligheidvoorschriften voldeed. Er moest een zogenaamde obstakelvrije vliegroute gecreëerd worden en hiervoor moest in eerste instantie 7 ha bos verdwijnen. Vliegtuigen kunnen nu lager vliegen en dat heeft gevolgen voor onder meer de geluidsbelasting. Naar die gevolgen heeft de minister echter geen gedegen onderzoek laten uitvoeren. Haar standpunt was dat de marginale verandering in de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidshinder geen negatieve effecten op de volksgezondheid zouden hebben.

De Raad van State oordeelt dat dit geen deugdelijke motivering is. De minister had de ernst van de reeds bestaande geluidsoverlast in haar besluit moeten meenemen. Evenals het feit dat in de bestaande situatie de wettelijke normen al fors worden overschreden.

Voor de overige 13 ha van de 20 ha Schinveldse bossen die gekapt zouden moeten worden, oordeelt de Raad van State dat de Minister geen NIMBY-procedure (minister zet gemeente buiten spel en neemt zelf besluit) mag voeren. De reden: er is geen noodzaak aangetoond om dit deel van het bos op korte termijn te kappen.

De Milieufederatie is verheugd over deze uitspraak. De jarenlange inzet van omwonenden en de bij haar aangesloten Vereniging Stop Awacs Overlast wordt eindelijk beloond. De Milieufederatie heeft in het verleden ook al meerdere malen aangedrongen op gedegen milieu-, natuur- en gezondheidsonderzoek. Zij hoop dat dit nu ook gaat gebeuren en dat dit leidt tot aanpassingen bij de NAVO-basis en de sterkt verouderde vliegtuigen. Het uiteindelijke doel is immers een prettig en gezond leefklimaat in Schinveld en omgeving.

Het recht zegeviert in Schinveld