Hoe verder met de ENCI?

22 september 2004

Update 03-06-2021:
Medio 2018 heeft ENCI de commerciële kalksteenwinning beëindigd. Medio 2020 is ook de laatste cementmolen stilgelegd, waarmee de productie van Maastrichts cement definitief is gestopt. De 125 ha grote groeve wordt al vanaf 2010 omgevormd tot een prachtig natuurgebied met een focus op natuur en recreatie. In 2020 is dit unieke stukje Nederland overgedragen aan Natuurmonumenten die het beheer ervan voor haar rekening neemt.

Hoe verder met de ENCI?

Milieufederatie pleit bij provinciale staten voor einde mergelwinning

Cementfabriek ENCI mag tot 2034 mergel afgraven in Maastricht. Een meerderheid van Provinciale Staten (CDA, VVD, PvdA en Limburgs Belang) schaart zich achter dat voorlopige voorstel van gedeputeerde Vestjens.
Dat werd maandag 20 september duidelijk tijdens een extra vergadering van de Statencommissies Verkeer en Water en Ruimte en Groen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten zal hooguit nog verder verfijnd en slechts op onderdelen aangepast worden. Er wordt volgens Vestjens wel rekening gehouden met de uitkomsten van het rapport naar de milieu-effecten van de afgraving.
Voor de Milieufederatie was Sandra Akkermans als inspreker aanwezig. Zij benadrukte dat de Milieufederatie voorstander is van een afbouwscenario per 2010. Haar kritiek op het voorlopige voorstel van Vestjens bestond uit de volgende punten:

1) MER-PROCEDURE
Wij constateren dat GS de MER-procedure niet serieus neemt. Hoe kan GS een standpunt innemen over de toekomst van de ENCI, terwijl het rapport waarin de effecten voor natuur, milieu en leefomgeving nog niet af is?

2) TERMIJN VAN 30 JAAR
GS biedt het bedrijf de ruimte om nog mergel te winnen tot 1 januari 2034.

Waarom nog zo lang?
Allereerst is er maar provinciaal beleid tot 2020, verwoord in het deelplan kalksteen. Landsadvocaat Spoel heeft aangegeven dat afwijzing van een vergunning voor na 2020 zeker mogelijk is aangezien hiervoor geen beleidsstandpunt is ingenomen.
Waarom nu ineens toestemming geven voor ontgronding tot 2034?

Wanneer hiervoor de argumentatie is dat dit de afschrijftermijn is voor grote investeringen die het bedrijf moet doen, dan vragen wij ons af om wat voor investeringen het dan gaat? Welke grote investeringen zijn er nog te verwachten?

Investeringen in diepe winning zijn immers niet noodzakelijk, zoals blijkt uit de notitie van GS.
Hierin staat namelijk dat voor 25 jaar langer ontgronden er nog een behoefte aan kalksteen van 22,5 miljoen ton is. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse winning van 900.000 m3 kalksteen.

Uit dezelfde notitie blijkt dat de ENCI nog 21 miljoen ton kalksteen kan winnen, zonder de Observant af te graven en zonder dieper (lager dan 5m. + NAP) te winnen. Het “gat” van 1,5 miljoen kan gedicht worden door zuiniger om te gaan met de delfstof zoals ook de planning is.

3) JURIDISCHE AFDWINGBAARHEID
GS wil met de ENCI afspraken maken over de beëindiging in 2034. Wij hebben grote vraagtekens bij de juridische afdwingbaarheid van deze afspraken. Wanneer deze afspraken in een convenant worden vastgelegd, dat gebaseerd is op “goede wil” en “wederzijds vertrouwen” hebben wij er weinig vertrouwen in dat de ENCI in 2034 daadwerkelijk stopt met verder uithollen van de St. Pietersberg.

Onze conclusie is dat GS ook van mening is dat er een einde moet komen aan de mergelwinning door de ENCI in Maastricht. Daarover zijn we het in ieder geval eens. Maar de argumentatie waarom dat pas over 30 jaar kan, ontbreekt ons inziens volledig.

Tags: