Intensieve veehouderij Limburg nog lang geen lust voor haar omgeving

19 december 2017

Intensieve veehouderij Limburg nog lang geen lust voor haar omgeving

β€˜In 2025 is elke veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving.’ Dit wervende doel werd in november 2013 vastgelegd in het Manifest evenwichtige veehouderij Limburg. De uitkomst van twee dagen stevig onderhandelen op kasteel Vaeshartelt bij Maastricht.

Op veel plekken in Noord-Limburg is de geurhinder ver boven de norm. In de donkerrode gebieden is de stankoverlast zelfs meer dan 50 odeur. Het Manifest is onderschreven door de Provincie Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Natuur- en Milieufederatie. Alle partijen erkennen dat de Limburgse veehouderij voor grote uitdagingen staaten dat er een gezonde balans nodig is tussen enerzijds ontwikkelruimte en economisch rendementvoor bedrijven en anderzijds verbetering van dierenwelzijn, milieu, kwetsbare natuurgebieden, leefkwaliteit van het buitengebied en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt een gezamenlijke inzet van ondernemers, overheid en burgers. Ook zijn inspanningen nodig om de uitstoot van ammoniaken fijnstof te laten afnemen, geuroverlast te verminderen en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. De afspraken uit het Manifest zijn vastgelegd in provinciaal beleid.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en lijkt 2025 niet meer zo ver weg. Komen bovenstaande doelen al in zicht of zijn er signalen die een andere kant op wijzen? Jaarlijks wordt in het derde kwartaal een monitoringsverslag opgesteld met actueleparameters voor onder meer geur en fijnstof. Uit het meest recente verslag blijkt dat deze emissiefactoren geen dalende trend laten zien. Integendeel, de uitstoot van fijnstofbijvoorbeeld is alleen maar toegenomen in het afgelopen jaar.

In welke mate hierdoor het bereiken van de geformuleerde doelen onder druk komt te staan is mede afhankelijk van een meer concrete duiding van de doelen voor 2025, maarcommuniceren dat we op de goede weg zijn is op basis van deze cijfers niet mogelijk.

Bekijk het overzicht van de manifestparameters met de actuele waarden. Aan elke parameter hebben wij een streefwaarde gekoppeld die in onze visie gehaald moet worden wil de veehouderij in de nabije toekomst een ware lust voor haar omgeving zijn.

Dit bericht is een bewerking van het artikel ‘Intensieve veehouderij’ uit ons kwartaalblad Limburgs Milieu, editie winter 2017.

intensieve veehouderij Limburg nog lang geen lust voor haar omgeving
Kaartje geuroverlast Noord-Limburg