Kamp stelt nauwelijks grenzen aan schaliegasboringen

2 juni 2014

Kamp stelt nauwelijks grenzen aan schaliegasboringen

Minister Kamp legt voorlopig nauwelijks restricties op aan het boren naar schaliegas in Nederland. Zo wordt boren en fracken in beschermde natuurmonumenten, op breuklijnen en onder waterwingebieden niet bij voorbaat uitgesloten. Dit blijkt uit de vorige week gepubliceerde onderzoeksopzet voor de structuurvisie schaliegas. De minister zet daarmee een volgende stap in het mogelijk maken van schaliegaswinning in Nederland, ondanks het huidige moratorium dat in september 2013 na hevige protesten tegen boringen werd verlengd.

Geert Ritsema (campagneleider energie en grondstoffen Milieudefensie) vindt dat Kamp heel Nederland vogelvrij verklaart voor schaliegasboringen. ,,Hij houdt geen enkele rekening met natuur en milieu en de belangen van omwonenden. De inwoners van de167 schaliegasvrije gemeenten en negen schaliegasvrije provincies worden totaal genegeerd. Volgens Ritsema ligt Kamp op ramkoers. ,,Wij laten het er niet bij zitten en gaan iedereen die in actie wil komen ondersteunen in hun verzet.”

In de onderzoeksopzet, de zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD), maakt het ministerie van Economische Zaken een eerste selectie van gebieden die sowieso uitgesloten worden van schaliegasboringen. Deze selectie is summier en beperkt zich alleen tot activiteit boven het maaiveld. Boren en fracken onder bijvoorbeeld beschermde Natura 2000-gebieden of waterwingebieden worden toegestaan. Dit is mogelijk omdat bij de winning van schaliegas gebruikt wordt gemaakt van horizontale boorgangen van enkele kilometers, die vervolgens gefrackt worden met een mengsel van chemicaliën, zand en water. Daarnaast worden beschermde natuurmonumenten en de ecologische hoofdstructuur (EHS), zones met breuklijnen en ‘verstedelijkt’ gebied niet uitgesloten van boringen.

Ook is het scenario waarmee de milieu-impact van schaliegaswinning bepaald gaat worden niet realistisch. Het onderzoek gaat uit van een scenario van 13 boorlocaties, terwijl voor grootschalige winning van schaliegas honderden boorlocaties nodig zullen zijn. Als je alle schaliegas in de Nederlandse bodem zou willen winnen, heb je duizenden boorlocaties nodig. Ritsema vindt dat Kamp de Nederlanders misleidt met deze truc. ,,Er zit al niet veel schaliegas in de grond en de hoeveelheid gas die je met dertien boorlocaties kan winnen is een druppel op een gloeiende plaat. De milieu-impact van commerciële schaliegaswinning zoals in de VS in vele maken groter. Meer boorlocaties betekent meer vrachtwagens, meer kans op vervuiling van het grondwater, hoger aardbevingsrisico, meer watergebruik en meer chemicaliën in de bodem.

“De Milieufederatie Limburg is tegen schaliegasboringen. Samen met de andere elf milieufederaties in Nederland heeft ze in 2013 al te kennen gegeven dat de uitvoering van eerder onderzoek niet voldoende was om een goede afweging van de risico’s te kunnen maken. De Milieufederatie ziet het liefst dat Limburg schaliegas-vrij wordt verklaard. Ze is van mening op grond van de ervaringen elders dat de boringen gevaarlijk zijn voor de kwaliteit van het grondwater en dat de boorputten negatieve gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden waar wordt geboord.

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ‘concept opzet milieuonderzoek schaliegas’ tot en met woensdag 9 juli 2014. Je vindt de inspraaknotitie hier.

Kamp stelt nauwelijks grenzen aan schaliegasboringen