Klein Zwitserland Venlo

24 mei 2004

Klein Zwitserland Venlo

Milieufederatie vraagt garantie dat horeca-activiteiten natuur niet verstoren

Burgemeester en Wethouders van Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Roermond : 17 mei 2004
Betreft : zienswijze vrijstelling art. 19, lid 1 jo lid 4 WRO speeltuin Klein Zwitserland
Behandeld door : Dhr. B. Cobben
Bijlagen :
Nummer/ Kenmerk : 04.80/BC/292.14

Geacht College,

U ontvangt hierbij de zienswijze van de Stichting Milieufederatie Limburg tegen het voornemen om aan de Stichting Speelpark Klein Zwitserland te Tegelen een vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 jo lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het starten van zelfstandige horeca-activiteiten aan de Trappistenweg 35 te Tegelen.

De speeltuin ligt in een bos-/natuurgebied, dat onderdeel uitmaakt van de EHS/PES. In groter verband vormt het gebied, waarin de speeltuin ligt, een schakel tussen de bestaande natuur- en bosgebieden Jammerdaalsche Heide in het noorden en de Holtmühle/ Ravensheide in het zuiden. Daarmee is dit gebied van strategisch belang voor een goed functionerende ecologische hoofdstructuur aan de oostkant van Venlo.

In een groot aantal beleidsplannen wordt dit belang erkend. Verwezen kan worden naar het POL, Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg, Nota Ruimte, Integrale Natuurvisie Regio Venlo, Verkenning robuuste verbinding Schinveld-Reichswald, Haalbaarheidsstudie Over de Bewoonde Brug oostflank Venlo.

Het voornemen bestaat om met behulp van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening de horeca-activiteiten bij de speeltuin te verruimen. Gezien de ligging van de speeltuin in de EHS/PES en gezien de aanwezige natuur- en landschapsbelangen in de onmiddellijke nabijheid dient het voornemen te worden getoetst aan mogelijk negatieve gevolgen voor het aanliggende bos-/natuurgebied. Hierbij dient ook betrokken te worden de mogelijke invloed van de horeca-activiteiten wat betreft verstoring (lawaai, betreding aangrenzend natuurgebied) en verkeersaantrekkende werking.

Tegen horeca-activiteiten in de speeltuin hoeft geen bezwaar te bestaan, mits er waterdichte garanties bestaan dat overlast voor het omliggende bos-/natuurgebied zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Wij verzoeken u de vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 jo lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening slechts dan te verlenen als aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan.

Hoogachtend,

Stichting Milieufederatie Limburg

Ir H.K. Vijverberg – directeur

 

Tags: