Laat je stem horen voor de natuur tijdens de verkiezingen!

12 februari 2023

Laat je stem horen voor natuur tijdens de verkiezingen!

Op woensdag 15 maart 2023 gaan we opnieuw naar de stembus. Je mag dan weer je stem laten horen voor de samenstelling van Provinciale Staten en de waterschappen.

De verkiezingen van 2023 zijn belangrijke verkiezingen. Het is dé kans om natuur en biodiversiteit te versterken, de transitie naar een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw verder vorm te geven, de problemen met verdroging, waterkwaliteit, stikstof en klimaat aan te pakken en de omslag naar een duurzame groene economie te stimuleren. Samen maken we het verschil.

Laat je stem horen POSTER

Wil je laten zien dat jij NATUURlijk stemt? En zo anderen bewust maken van het belang van deze verkiezingen voor de natuur in je directe omgeving? Download dan onze poster in A4-formaat, print deze uit en hang ‘m op een goed zichtbare plek. Samen laten we het natuurlijke geluid horen op 15 maart!
Download de poster

Waar gaan de provinciale verkiezingen over?

Tijdens de provinciale staten verkiezingen kies je voor het bestuur van de provincie, de provinciale staten. Die vormen het parlement van de provincie. Maar dat is nog niet alles. De leden van de provinciale staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. Zij komt in het wetgevingstraject aan bod nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen.

Onze belangrijkste speerpunten bij de provinciale verkiezingen zijn als volgt:

Water – wateroverlast, droogte en waterkwaliteit
Er is meer nodig om droogte en wateroverlast te voorkomen. Samenwerking met meerdere partijen en keuzes voor bewezen effectieve natuurlijke oplossingen zijn noodzakelijk.

Transitie van de landbouw
Het beleid van agrifood aanscherpen en een helder toekomstperspectief opnemen dat het aandeel plantaardige productie moet toenemen.

Stikstofproblematiek
De stikstofdoelstellingen worden samen met boeren, bedrijven, overheden en burgers behaald.

Energietransitie
Toets bij energieprojecten altijd de impact op beschermde flora en fauna.
Wees alert op greenwashing en de rol van grote bedrijven binnen de energietransitie.

Achteruitgang kwaliteit van ons landschap
Stop de verdozing van ons landschap. Kies voor minder distributiecentra en logistieke hallen in ons landschap. Lees meer

Waar gaan de waterschapsverkiezingen over?

Bij de waterschapsverkiezingen stemmen we voor het bestuur van de waterschappen in Nederland. Het waterschap zorgt voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Nederland telt 21 waterschappen met een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap werkt als een soort gemeenteraad en stelt het beleid van het waterschap vast. Ook controleert het of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Zij worden om de vier jaar gekozen via waterschapsverkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers vanuit de landbouw en natuurorganisaties. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels. Door een recente wetswijziging is het aantal geborgde zetels verminderd van negen naar vier (twee voor de boeren en twee voor natuur).

Onze belangrijkste speerpunten bij de waterschapsverkiezingen zijn als volgt:

Waterkwaliteit
1 Voorkom en beperk lozingen vanuit industrie en riooloverstorten
2 Verminder uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater door:
– biodiverse vrije bufferstroken aan te leggen langs watergangen
– beperking van intensieve uitspoelingsgevoelige teelten en het gebruik van drijfmest

Waterveiligheid
Pas natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast toe door:
– sloten te dempen, drainages te beëindigen en beken te laten meanderen
– op heuvels verruwing in de vorm van grasland, landschapselementen en bossen toe te passen.

Waterbeschikbaarheid
1 Conserveer water zoveel mogelijk bij de bron in de bodem door bijvoorbeeld het afkoppelen van wadi’s en ontstenen van de bebouwde omgeving
2 Focus op waterbesparing bij de bron en beperk onttrekkingen in tijden van droogte door:
– grondwaterontrekkingen voor beregening nabij Natura2000 gebieden te verbieden
– drinkwater niet langer te gebruiken voor andere toepassingen (huishoudens en bedrijven)

Het is niet te ontkennen: het werkveld van de provincie en het waterschap is actueel en urgent.  De natuur, biodiversiteit, landschap en klimaat staan onder druk. Daarom is onze oproep: ga stemmen en stem natuurlijk!