Laat Limburgse natuur niet stikken

30 januari 2020

Laat Limburgse natuur niet stikken

De natuur in Limburg is er slecht aan toe door de gevolgen van jarenlange te hoge stikstofneerslag in combinatie met verdroging. Zowel in het landelijk gebied als geheel, in het nationaal natuurnetwerk, als binnen Natura 2000-gebieden staat de biodiversiteit onder grote druk. Kwetsbare, zeldzame vegetaties, ecosystemen en daarvan afhankelijke fauna worden ernstig bedreigd.

Daarom heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met Stichting het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Bosgroep Zuid NL een brief gestuurd naar het voltallige College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg. In deze brief pleiten wij voor een integrale aanpak van de stikstofcrisis met als belangrijkste doelen een forse vermindering van de stikstofuitstoot, het inperken van verdroging en het verbeteren van de biodiversiteit.

We hebben acht vertrekpunten geformuleerd die in onze visie essentieel zijn voor een duurzaam herstel en behoud van biodiversiteit.

Onze vertrekpunten in het kort:

1. Herstel biodiversiteit in Limburg als centrale doelstelling.
2. Creëer samenhangend pakket.
3. Werk aan een meerjarig programma met SMART doelen.
4. Generieke maatregelen zijn een must.
5. Herstel de hydrologie van natuurgebieden.
6. Zet snel gebiedsgericht in op maatregelen.
7. Streef naar een robuuster Limburgs natuurnetwerk.
8. Beperk de schade met natuurherstel als overbruggingsmaatregel.

In onze brief worden bovenstaande vertrekpunten nader toegelicht.

Aanvalsplan Stikstof

Op 29 januari 2020 heeft de provincie een eigen Limburgs Aanvalsplan Stikstof vastgesteld. Helaas zijn wij als natuur- en milieuorganisaties niet betrokken bij de totstandkoming van het plan en hebben we geen inhoudelijke inbreng gehad. Daarom rest ons geen andere keuze dan het delen van onze gezamenlijke vertrekpunten waarvoor we ons zullen hardmaken in het komende proces.

Regierol overheid

Wij willen benadrukken dat de huidige crisis vraagt om een stevige regierol van een overheid die de belangrijkste stakeholders samenbrengt om tot structurele oplossingen te komen. Alleen met een gezamenlijke integrale aanpak heeft de natuur in Limburg een kans om te herstellen.

Lees onze brief nav het Aanvalsplan Stikstof

Foto boven: Heidegebieden worden door de hoge stikstofneerslag overwoekerd door grassen en andere planten die snel groeien (bron: Jac Schepens).

Tags: