LEADER Zuid-Limburg: kansen voor platteland en landschap

3 februari 2016

LEADER Zuid-Limburg: kansen voor platteland en landschap

LEADER Zuid-Limburg is een programma voor actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap. Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen hier geld voor beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is een goed plan vereist en een eigen bijdrage van de initiatiefnemers. Burgerparticipatie en zelfsturing staan centraal. Iedereen kan plannen en suggesties aandragen: ondernemers op het platteland, maar ook burgers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De centrale doelstelling van het programma is het ontwikkelen van duurzame en rendabele bedrijvigheid die bijdraagt aan behoud van landschapskwaliteit als basiskapitaal van de plattelandseconomie. Dit wordt bereikt door initiatief, ondernemerschap en samenwerking vanuit de lokale gemeenschap. Deze hoofdoelstelling krijgt een uitwerking langs drie lijnen.

  • verbinden van stad en platteland;
  • ondernemen in en met het landschap;
  • bevorderen van burgerbetrokkenheid en sociale cohesie.

Kaderplan

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg, de Mergellandcorporatie, de stichting IKL en Natuurrijk Limburg. Zij riepen een werkgroep in het leven en die heeft een plan opgesteld waaraan alle subsidieaanvragen getoetst zullen worden. Dit plan (de Lokale Ontwikkelingsstrategie Zuid-Limburg) werd op 1 december 2015 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Onderaan dit bericht vind je een link naar het plan.

Lokale Adviesgroep

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van het programma LEADER Zuid-Limburg berust bij een lokale adviesgroep (LAG). Die bestaat uit personen uit het gebied die een actieve bijdrage willen leveren aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. De leden zijn benoemd door Gedeputeerde Staten van Limburg op voordracht van de werkgroep die de voorbereiding verzorgde. De belangrijkste taak van de LAG is het actief bevorderen en ondersteunen van lokale initiatieven, de inbreng van expertise en het leggen van verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties. Daarnaast speelt de adviesgroep een belangrijke rol bij de beoordeling van aanvragen voor projectsubsidie. Zij toetst de projectplannen aan vastgestelde criteria en adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de gevraagde subsidie.

Ondersteuning en subsidie voor projecten

Als je ideeën of concrete plannen voor een project hebt, kun je contact opnemen met de secretaris van de Lokale Adviesgroep. Die kan beoordelen of het idee bijdraagt aan de doelen van het programma, en of het kansrijk is op basis van de geldende selectiecriteria en voorwaarden. Daarnaast kan hij adviseren over de verdere uitwerking en eventuele afstemming of samenwerking met andere initiatieven in het gebied. Vervolgens kun je het initiatief uitwerken tot een concreet projectplan met een sluitende begroting en dekkingsplan. Het plan moet je vervolgens zelf voor subsidiëring indienen bij de Provincie Limburg. De Lokale Adviesgroep (LAG) beoordeelt het plan en adviseert de provincie om al dan niet subsidie te verstrekken. Bij een positief advies ontvang je rechtstreeks een subsidiebeschikking van de provincie, en ben je zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, verantwoording en afrekening.

Subsidiepercentage en eigen bijdrage

Goedgekeurde projecten komen in aanmerking voor een bijdrage van 55% in de totale projectkosten. De overige 45% van de kosten moeten met private middelen gedekt worden. Dat kan een financiële bijdrage van de particuliere initiatiefnemer zelf zijn, maar ook bijdragen van andere private partijen als stichtingen en verenigingen. Ook de inzet van eigen arbeidsuren van ondernemers en van vrijwilligers kan als eigen bijdrage gerekend worden. Voor de totale omvang van te subsidiëren projecten geldt een ondergrens van €10.000 en een bovengrens van €80.000.

Openstelling

De subsidieregeling voor LEADER Zuid-Limburg wordt opengesteld op 1 april 2016. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers aanvragen voor ondersteuning indienen. Het programma heeft een looptijd van 2016 tot en met 2020. Naar verwachting kunnen daarom ook na 2016 nog aanvragen in behandeling worden genomen.

Gebied

Het werkingsgebied van het programma is het gehele platteland van Zuid-Limburg, inclusief de groene buitengebieden van Maastricht en van de stedelijke gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. De noordgrens van de gemeente Sittard-Geleen is tevens de noordgrens van het gebied.

Contact en informatie

Na 1 april 2016 krijgt LEADER Zuid-Limburg een eigen website met gedetailleerde informatie over het programma en de projecten. Voor verdere inlichtingen kun je contact opnemen met de secretaris van de Lokale Adviesgroep: Henk Schmitz, per telefoon 06-21953444 of e-mail henkschmitz@eijsden-margraten.nl. Je kunt ons ook volgen op Twitter via @leaderzuidlim.

LEADER Zuid-Limburg: kansen voor platteland en landschap