Limburgse groene organisaties winnen beroep

16 april 2004

Limburgse groene organisaties winnen beroep

Raad van State vernietigt besluit GS over aanleg van bedrijventerrein Sint Joost in het leefgebied van de Kamsalamander

Raad van State vernietigt besluit GS over bedrijventerrein Sint Joost

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze week uitspraak gedaan op de beroepen die o.a. door de Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en omwonenden werden ingesteld tegen de POL-aanvulling “Provinciaal Economisch kerngebied St. Joost᾿ (onderdeel De Loop II).

Het beoogde bedrijventerrein is gelegen tussen de A2 en het Julianakanaal, ten zuiden van de woonkern Berkelaar.

De Raad van State oordeelt dat het gezamenlijk beroep van de Milieufederatie en het Natuurhistorisch Genootschap in zijn geheel, en de beroepen van omwonenden deels gegrond zijn en vernietigt daarmee het besluit van Provinciale Staten van 21 februari 2003.

Het beroep van de Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap stelt dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van een populatie van de kamsalamander, waarvan het bestaan al jaren is aangetoond. Het voortplantingsgebied van de kamsalamander valt weliswaar buiten het bedrijventerrein maar de beschermde diersoort vertoeft 9 maanden van het jaar op het omringende land. Deze zomer- en winterbiotoop bevindt zich wél binnen de begrenzing van het geplande bedrijventerrein en wordt door aanleg van het bedrijventerrein vernietigd. Aangezien de kamsalamander op grond van de Flora- en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn strikt is beschermd heeft de provincie ten onrechte op deze plaats een bedrijventerrein gepland.

De Raad van State erkent dat de kamsalamander is aangetroffen direct naast De Loop II en een actieradius van 500 meter heeft. De Loop II is geheel gelegen binnen deze actieradius. De stelling van de provincie dat de kamsalamander niet in het gebied voorkomt en dat de beschermde diersoort niet in het voortbestaan wordt bedreigd is onjuist en wordt ook niet door onderzoeksgegevens aannemelijk gemaakt.

Bovendien hebben GS niet afgewogen of op voorhand redelijkerwijs te verwachten was dat de Flora- en Faunawet de uitvoerbaarheid van De Loop II in de weg staat.

Het bestreden besluit is op deze punten onzorgvuldig voorbereid, aldus de Raad van State, en berust op een gebrekkige motivering. De locatiekeuze voor De Loop II is dan ook in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht.

De Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg zijn blij met de uitspraak. Zij toont aan dat de wettelijke bescherming van bedreigde diersoorten door de Raad van State serieus genomen wordt. Anderzijds toont de kwestie aan dat de toepassing van deze beschermende wetgeving door de Provincie Limburg nog niet in alle gevallen adequaat is.

Nadere informatie: Hub Bemelmans
0475-386410
Roermond, 16 april 2004.

Tags: