Maatschappelijke discussie ENCI

13 november 2003

Maatschappelijke discussie ENCI

Milieufederatie wil ook deelnemen aan de ENCI-discussie die de Provincie Limburg wil starten.

Aan: Het College van GS van Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

 

Roermond : 7 november 2003

Betreft : maatschappelijke discussie ENCI

Behandeld door : dhr. drs. Bemelmans

Nummer/ Kenmerk : 03.00189 / KP / 302

Geacht College,

Via onze aangesloten organisaties in Maastricht bereikte ons informatie over uw voornemen om een “maatschappelijke discussie” te organiseren over de toekomst van ENCI. Deze vindt plaats in het kader van de a.s. besluitvorming over de ENCI-aanvraag voor de diepere kalksteenwinning.

De maatschappelijke discussie, voortvloeiend uit de opdracht van Provinciale Staten d.d. 5 mei 2002, heeft onze warme instemming. Het bevreemdt ons echter dat de Milieufederatie niet voorkomt op de lijst van partijen die voor deze discussie worden uitgenodigd. Te uwer informatie: diverse natuur- en milieuorganisaties in het Maastrichtse zijn bij de Milieufederatie aangesloten en worden uit dien hoofde door de federatie ondersteund, ook in dit geval.

Daarnaast is de Milieufederatie op eigen initiatief doende zich op de komende discussie voor te bereiden.

Blijkens de ons ter beschikking gestelde notitie “Plan van aanpak maatschappelijke discussie ENCI” is het startschot voor de voorbereiding van deze discussie inmiddels al gegeven. Vanaf week 46 is de eerste gespreksronde met “actoren” voorzien. Bij ons is niet bekend of de door u genoemde organisaties inmiddels op de hoogte zijn van het te volgen tijdpad.

De Milieufederatie Limburg stelt het op prijs mee te denken in dit proces.

Graag ontvangen wij een overzicht van de stand van zaken en de bijbehorende stukken.

Tot slot merken wij op dat zorgvuldigheid bij deze discussie een absolute voorwaarde is. Wil aan de term “maatschappelijke discussie” recht worden gedaan dan zou deze open moeten staan voor eenieder die belangstelling heeft. Dat vergt een brede werving en dus tijd, maar het komt de kwaliteit van de discussie ten goede.

Onduidelijk is waarom deze discussie zou moeten worden afgerond voordat het milieueffectenrapport verschijnt. Dit rapport zal immers feitelijke informatie verschaffen die voor de discussie van belang is. De MER kan daardoor tot onderwerp van discussie worden, hetgeen mogelijk tot bijstelling aanleiding geeft.

Wij stellen uw spoedige reactie zeer op prijs.

Stichting Milieufederatie Limburg

ir. H.K. Vijverberg – directeur

Namens deze: drs. H.J. Bemelmans – beleidsmedewerker

Tags: