Meer bedrijven met minder ruimte

6 februari 2007

Meer bedrijven met minder ruimte

Bezoek congres over ruimtebesparend beleid.

Bent u politiek of professioneel betrokken bij de planning van bedrijventerreinen? Of verzet u zich tegen de aanleg van bedrijventerreinen in de open ruimte? Dan mag u het congres ” niet missen!

Woensdag 14 februari 2007, 10.00 – 17.00 uur Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Het areaal aan verouderde en daarmee slecht benutte bedrijventerreinen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen komt nauwelijks op gang én er worden te veel nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. Dit beleid gaat ten koste van natuur en landschap en leidt tot steeds grotere maatschappelijke weerstand.

Het roer moet om, zo stelt ook de VROM-raad. Dat vraagt om een krachtige regie van provincies. Zij kunnen voorkomen dat gemeenten in onderlinge concurrentie een overmaat aan bedrijventerreinen aanleggen. Op het congres worden middels diverse lezingen en workshops aangrijpingspunten geboden voor ruimtebesparend proviaal beleid, onder de noemer: meer bedrijven met minder ruimte.

Het congres ” wordt georganiseerd door de Provinciale Milieufederaties, stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie in het kader van de campagne ‘Zuinig op ruimte’.

Meer bedrijven met minder ruimte

Tags: