Met het landschap komt het vanzelf wel goed!

27 februari 2007

Met het landschap komt het vanzelf wel goed!

Kiezen voor een mooier Limburg.

De Milieufederatie stuurt de komende weken samen met andere Limburgse groene partijen een aantal nieuwsflitsen naar aankomende PS-leden. Hieronder vindt u de tekst van de derde nieuwsflits.

Meer informatie: www.kiezenvooreenmooierlimburg.nl

Vroeger hoorde je wel eens dat de overheid zich niet teveel moet bemoeien met het landschap. Gesubsidieerd landschapsbeheer is volgens deze redenering duur en overbodig omdat het leidt tot een openluchtmuseum waarin mensen niet echt kunnen leven.

Openbare bestuurders van nu weten wel beter. Inzichten veranderen en steeds meer groeit het besef dat de kwaliteit het landschap in een moderne samenleving niet vanzelf ontstaat en behouden blijft. Iedereen ziet in dat het tempo en de omvang van de ontwikkelingen zodanig toenemen dat oude structuren en herkenbare landschapstypen dreigen te verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de regionale identiteit en hebben de inwoners geen binding meer met hun omgeving. In die zin is het landschap evenzeer cultureel erfgoed als een monumentaal gebouw of een schilderij uit de Gouden Eeuw. Het is dus vanzelfsprekend dat de overheid aandacht en geld besteedt aan behoud van waardevolle landschappen.

Moet het landschap dan altijd geconserveerd en beschermd worden? Natuurlijk is dat niet het geval. Zoals altijd gaat het ook hier om het vinden van het goede evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Ook dat inzicht wint steeds meer terrein. In de provincie Limburg heeft de politiek in de afgelopen jaren veel ruimte geboden voor ontwikkeling aan onder meer de landbouw, die waarvoor dan wel tegenprestaties werden verwacht in de sfeer van natuur en landschap. Dat is geen verkeerd principe, maar in de komende coalitieperiode zal meer aandacht nodig zijn voor het duurzame effecten op het landschap van deze aanpak. Meten en evalueren is noodzakelijk om het evenwicht te bewaken.

De eind 2006 door de provincie gepresenteerde Landschapsvisie Zuid-Limburg is in dit opzicht veelbelovend. Hierin is een krachtig concept ontwikkeld dat ruimte schept voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen en gelijktijdig leidt tot versterking van de kernwaarden van het Zuid-Limburgse heuvelland. Een voorwaarde voor dit beoogde resultaat is wel dat het provinciebestuur het vervolg krachtig ter hand neemt en zorgt voor het uitwerken van de Landschapsvisie in concrete programma’s voor aanleg en onderhoud, met de bijbehorende budgetten.

Vanzelfsprekend kost landschapsonderhoud geld. Naast geld is ook een gerichte sturing en coördinatie en planmatige aanpak nodig om tot een gebiedsdekkend en sluitend onderhoud te komen. De kosten kunnen voor sommigen absoluut gezien hoog lijken. Maar in aanmerking genomen dat landschap voor de samenleving van even vitaal belang is als bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen vallen de kosten weer erg mee. Bovendien blijkt uit talrijke onderzoeken in de afgelopen jaren dat de kosten van onderhoud natuur en landschap ver achter blijven bij de baten. Op macroniveau is landschapsbeheer geen kostenpost maar een winstgevende activiteit!

Het komt wel goed met het landschap. Maar niet vanzelf. We moeten eraan blijven werken en daarvoor is geld nodig, plaatselijk draagvlak, een goede organisatie en sturing van het proces. Dat is de uitdaging voor het nieuwe provinciebestuur in de komende coalitieperiode!

Met het landschap komt het vanzelf wel goed!

Tags: