Milieueffectrapport Ooijen Wanssum niet compleet

7 september 2015

Milieueffectrapport Ooijen Wanssum niet compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Gebiedsontwikkelingsplan Ooijen Wanssum beoordeeld. De milieueffecten van een haven bij Wanssum zijn onvoldoende onderzocht. De provincie heeft aangegeven extra informatie aan te leveren.

De provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het gebied tussen Ooijen en Wanssum. Het plan moet voorzien in rivierverruiming, hoogwaterbescherming, het ontwikkelen van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid en ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de haven bij Wanssum. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport (mer). Provinciale Staten van Limburg hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

De Commissie is van oordeel dat in het mer nog essentiële informatie ontbreekt om een besluit te kunnen nemen over de gehele gebiedsontwikkeling zodanig dat het milieubelangvolwaardig wordt meegewogen. De commissie vindt het rapport beknopt en prettig leesbaar. Samen met de achtergrondrapporten is er veel milieu-informatie over het plan beschikbaar. De bouwbeperkingen die door de hoogwaterproblematiek nu in een groot deel van het gebied gelden, kunnen grotendeels worden weggenomen.

Ook voorziet het plan in de aanleg van nieuwe natuur. Voor de uitbreiding van de haven bij Wanssum ontbreekt echter nog informatie. De haven kan aanzienlijke effecten hebben op water, bodem, geluid, natuur, verkeer, en veiligheid. Deze punten zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Ook de omvang van de haven is onvoldoende onderbouwd. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over het plan.

Volgens de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Limburg bevat het milieueffectrapport onvoldoende gegevens voor bestuurders om een goede afgewogen keuze te maken. Het doelbereik en de effectbeoordeling zijn onvoldoende onderbouwd bij de deelprojecten, zoals de randweg, de havenuitbreiding, de industrieterreinuitbreiding en de verschillende particuliere initiatieven. Bovendien is onduidelijk op basis van welke argumentatie de verschillende bouwstenen van de voorkeursvariant gekozen zijn.

De NMF Limburg vindt positief dat veel ruimte geboden wordt voor de hoge potenties voor natuurontwikkeling binnen het stroomgebied van de Maas. Maar heeft serieuze kritiek op de enorme uitbreidingsmogelijkheden van het industrieterrein bij de haven, evenals op de randweg ver in het buitengebied én direct tegen het natuurgebied aan. Door deze ontwikkelingen worden waardevolle leefgebieden van verschillende diersoorten doorsneden. De externe effecten op natuurgebieden zijn enorm; de onderbouwingen voor de ontwikkelingen ontbreken. De NMF Limburg is van mening dat ontwikkelingen niet zo rigoureus hoeven plaats te vinden om de gewenste doelstellingen te bereiken.

Milieueffectrapport Ooijen Wanssum niet compleet