Milieufederatie: Buitenring overbodige investering

27 juli 2010

Milieufederatie: Buitenring overbodige investering

De Milieufederatie Limburg heeft een 43-pagina tellende zienswijze ingediend inzake de Buitenring Parkstad. De zienswijze is medeondertekend door 1.100 inwoners uit de regio Parkstad en een 15-tal maatschappelijke organisaties.

De Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad. Na bestudering van de stukken is de Milieufederatie nog steeds van mening dat de Buitenring geen oplossing biedt voor mogelijke verkeersknelpunten en ook geen bijdrage levert aan een economische en toeristisch-recreatieve impuls voor deze demografische krimpregio.

Daarnaast vindt de Milieufederatie het onbegrijpelijk dat de Provincie Limburg een besluit neemt op basis van onvolledige documenten, waarover de provincie overigens zelf stelt dat zij door het ontbreken van de volledige informatie geen goed besluit kan nemen.

Zienswijze provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad

Zienswijze ontbrekende gegevens Buitenring

Milieufederatie: Buitenring overbodige investering