Milieufederatie en Milieudefensie Maastricht dienen bedenkingen in tegen Campus Maastricht

20 juli 2007

Milieufederatie en Milieudefensie Maastricht dienen bedenkingen in tegen Campus Maastricht

Gebruik van grote hoeveelheden koper niet duurzaam.

De gemeente Maastricht heeft een conceptbesluit genomen om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het bouwen van de studentencampus in Maastricht Randwyck. De campus wordt gebouwd door woningstichting Servatius, die het gebouw heeft laten ontwerpen door de Spaanse architect Calatrava. De Milieufederatie heeft mede namen Milieudefensie afd. Maastricht bedenkingen ingediend tegen dit conceptbesluit.

De belangrijkste reden hiervoor is dat zij tegen het gebruik van grote hoeveelheden koper zijn. Koper is een onduurzaam bouwmateriaal, onder meer doordat het uitloogt naar het water. Landelijk gezien dragen bouwmetalen nog steeds in aanzienlijke mate bij aan de belasting van het oppervlaktewater (circa 15% voor zink en koper en 30% voor lood). In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water is een van de aandachtspunten het terugdringen van diffuse bronnen, zoals bijvoorbeeld koper. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft Servatius geadviseerd om andere bouwmaterialen toe te passen. De woningstichting heeft dit advies naast zich neergelegd.

Een andere reden voor het indienen van bedenking is dat de Milieufederatie en Milieudefensie Maastricht de ruimtelijke onderbouwing slecht vinden. Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo is absoluut onduidelijk in hoeverre voldaan wordt aan het Convenant Duurzaam Bouwen Maastricht en Mergelland. Ook de informatie over de luchtkwaliteit op de betreffende lokatie en de toepassing van duurzame energie (technieken) is erg mager.

De Milieufederatie en Milieudefensie Maastricht komen tot de conclusie dat de gemeente geen vrijstelling van het bestemmingsplan zou moeten verlenen voor het bouwen van een dergelijk onduurzaam gebouw.

Milieufederatie en Milieudefensie Maastricht dienen bedenkingen in tegen Campus Maast