Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen crossterrein

6 oktober 2003

Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen crossterrein

Bestuurlijke onwil van gemeente Venray om de zaak fatsoenlijk te regelen

Gemeente Venray
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 500
5800 AM Venray

Roermond : 24 september 2003
Betreft : bestemmingsplan buitengebied gemeente Venray
Behandeld door : dhr. T. Wuts
Nummer/ Kenmerk : 03.00163 / KP / 292.14

Geachte Raad,

De Stichting Milieufederatie Limburg dient bij deze haar zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Venray.

Wij hebben met verbazing kennisgenomen van het opnemen van de bestemming DR 3, Crossterrein de Peel in het ontwerp-bestemmingsplan.

Zoals u zelf in uw toelichting schrijft, en heeft geantwoord op vragen uit de inspraak, is het circuit illegaal gelegen in de EHS/PES. Tevens geeft u aan dat legalisatie juridisch niet mogelijk is tenzij er sprake is van een groot maatschappelijk belang en er geen alternatieven voorhanden zijn.

Naar het groot maatschappelijk belang is door u geen onderzoek gedaan. De mededeling dat er sprake is van een bovenregionaal karakter kan niet gelden als onderbouwing van een dergelijk belang. Als mogelijk alternatief verwacht u binnen het Reconstructieplan Limburg een aanvaardbare locatie te vinden.

In het bestuurlijk overleg tussen de gemeente, de Inspectie Milieuhygiëne en de Provincie Limburg, heeft u de toezegging gedaan het circuit niet op deze plek op te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Wel bent u met elkaar overeengekomen om het circuit onder strikte voorwaarden en in beperkte omvang te laten functioneren tot uiterlijk 1.1.2006. Deze datum is afgesproken toen er zicht was op een mogelijk alternatief, namelijk het INDY-car circuit. Nu het INDY-car circuit geen reëel alternatief meer is, is ook de afgesproken gedoogperiode ons inziens niet meer aan de orde.

Het kan toch niet de bedoeling van een overheid zijn als men spreekt over het beëindigen van gedoogsituaties, om in dit geval een crossterrein gelegen in de EHS, tegen alle afspraken in te legaliseren.

Naar onze mening blijft de illegale situatie ten onrechte voortbestaan en de milieuschade blijft dus voortgaan. Het wordt dringend tijd dat u handhavend optreedt. Als u daar op korte termijn niet toe overgaat zullen wij de Inspectie Milieuhygiëne en de provincie Limburg verzoeken u daar toe te dwingen.

Wij vinden het langzamerhand van bestuurlijke onwil getuigen dat u deze zaak niet fatsoenlijk kunt regelen. U bent verzocht door hogere overheden om handhavend op te treden. U heeft de hogere overheden de toezegging gedaan om de bestemming niet op te nemen in het bestemmingsplan. U heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven. Tegen beter weten in gaat u nu toch een illegale situatie legaliseren.

Wij verzoeken u dringend om de huidige bestemming, bos en natuur, te handhaven, en om handhavend op te treden tegen het huidige gebruik van het gebied illegaal crossterrein inclusief parkeerplaats.

Hoogachtend,

Ir. H.K. Vijverberg

Directeur Stichting Milieufederatie Limburg

c.c.
College GS Provincie Limburg
Inspectie Milieuhygiëne
Directie LNV-Zuid
Pers

Tags: