Milieufederatie Limburg, provincie Limburg en LLTB tekenen manifest over evenwichtige ontwikkeling veehouderij

20 juni 2013

Milieufederatie Limburg, provincie Limburg en LLTB tekenen manifest over evenwichtige ontwikkeling veehouderij

Woensdag 19 juni heeft Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie Limburg, samen met Patrick van der Broeck, gedeputeerde van de Provincie Limburg en Noud Janssen, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), monitoringsafspraken voor de veehouderij ondertekend.

Met dit manifest is bedongen dat elk jaar vier belangrijke parameters worden bekeken. Mochten de resultaten van deze parameters niet naar tevredenheid zijn, dan worden in gezamenlijk overleg maatregelen besproken om een evenwichtige ontwikkeling van de veehouderij te stimuleren.

De tekst van het manifest luidt:

“De Limburgse veehouderij staat voor grote uitdagingen waarin een gezonde balans nodig is tussen ontwikkelruimte en economisch rendement en verbetering van dierenwelzijn, milieu, kwetsbare natuurgebieden, leefkwaliteit van het buitengebied en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt gezamenlijke inzet van ondernemers, overheid en burgers. Betrokkenen werken aan de realisatie van de doelen.Wij verklaren dat we jaarlijks (in het derde kwartaal) een monitoringsverslag opstellen. We onderschrijven dat inspanningen nodig zijn om de uitstoot van ammoniak en fijnstof af te laten nemen, het aantal geurgehinderden te verminderen en landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Als deze tendensen onvoldoende optreden , terwijl de veestapel in Limburg toeneemt, treden we in gezamenlijk overleg om te bezien welke stimulerende en/of regulerende maatregelen (direct) nodig zijn.”

Venlo, 19 juni 2013

Milieufederatie Limburg, provincie Limburg en LLTB tekenen manifest over evenwichtige ontwikkeling veehouderij

Tags: