Milieufederatie Limburg stapt uit vooroverleg Buitenring

12 maart 2010

Milieufederatie Limburg stapt uit vooroverleg Buitenring

De Milieufederatie Limburg is uit het provinciale vooroverleg inzake de Buitenring Parkstad gestapt. De Milieufederatie voelt zich daartoe gedwongen nu de provincie haar voorstel om samen een nieuw variantenonderzoek te laten uitvoeren, heeft afgewezen.

Als gevolg van de vorig jaar op initiatief van de provincie gewijzigde subsidievoorwaarden ziet de Milieufederatie dan ook geen andere mogelijkheid dan nu uit het overleg te stappen, zodat zij een variantenonderzoek kan laten uitvoeren en vervolgens – indien nodig – een formele procedure kan bewandelen.

Toine Wuts, beleidsmedewerker van de Milieufederatie Limburg, betreurt het dat het zover is gekomen. ,,Bij grote provinciale infrastructurele projecten met ingrijpende gevolgen voor natuur en milieu moet in het vooroverleg eigenlijk altijd een partij betrokken zijn die de belangen van natuur en milieu scherp in de gaten houdt. De Milieufederatie heeft de provincie vorig jaar het voorstel gedaan om gezamenlijk de O+-variant – een Buitenring die gebruik maakt van het bestaande wegennet – te onderzoeken. De O+-variant heeft onze voorkeur en is bovendien door de onafhankelijke MER-commissie in haar laatste advies voorgesteld als alternatief. Een vergelijkbaar onderzoek heeft in 2000 al plaatsgevonden, maar die gegevens zijn inmiddels achterhaald, dus het is logisch om dan een nieuw onderzoek te doen. De provincie is echter van mening dat het onderzoek van tien jaar geleden nog steeds actueel is en dat het daarom niet nodig is een nieuw onderzoek hiernaar te doen. Het is jammer dat onze handreiking om tot een gezamenlijke oplossing te komen niet door de provincie wordt opgepakt. De provincie houdt stug vol dat er per se een nieuwe Buitenring moet komen die diverse mooie Limburgse natuurgebieden (waaronder Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden) gaat doorsnijden. Wij menen dat dit niet noodzakelijk is als wordt gekozen voor de O+-variant. Die zorgt voor een goede ontsluiting van de regio Parkstad mét behoud van de fraaie natuur die Limburg heeft.”

De Milieufederatie Limburg wil dat de O+-variant onderzocht wordt en sluit niet uit dat zij de uitkomsten van een dergelijk onderzoek in een later stadium in een formele procedure zal inbrengen. Wuts: ,,In het kader van met de provincie gemaakte afspraken omtrent onze subsidie mogen wij niet meer aan tafel aanschuiven tijdens vooroverleg en vervolgens een juridische procedure aanspannen. Het is ofwel het één of het ander. Dit is een rechtstreeks gevolg van het vorig jaar gewijzigde provinciale beleid inzake de Milieufederatie Limburg. Dat kunnen de provincie of wij betreuren, maar het is helaas niet anders.”

Een recent onderzoek naar de 2×2-baans en 2×1-baans Buitenring – uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade – houdt intussen de gemoederen bezig. Kerkrade meent dat niet is aangetoond dat er een nieuwe Buitenring in 2×2-variant moet komen. De Provincie vindt dat het onderzoek dit juist wel aantoont. De Milieufederatie Limburg heeft kritiek op het onderzoek omdat er wordt gemeten met nieuwe knelpuntdefinities en had liever gezien dat ook de O+-variant (die nu buiten beschouwing is gebleven) wel was onderzocht. Wuts: ,, Een gemiste kans! Een onderzoek naar die variant had mijns inziens een goede oplossing kunnen bieden voor de ontsluiting van de regio Parkstad.”

Milieufederatie Limburg stapt uit vooroverleg Buitenring