Milieufederatie Limburg ziet beoogde Buitenring Parkstad niet zitten

23 juli 2008

Milieufederatie Limburg ziet beoogde Buitenring Parkstad niet zitten

De Milieufederatie Limburg heeft haar zienswijze naar de Provincie gestuurd in een reactie op de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Bestuurlijk Standpunt Voorkeurstracé Buitenring Parkstad. In samenwerking met Natuurmonumenten heeft de milieufederatie door bureau Witteveen+Bos een contra-expertise naar de verkeerskundige noodzaak van de Buitenring laten uitvoeren. Deze studie toont aan dat de aanleg van de beoogde Buitenring geen afdoende oplossing biedt voor een deel van de bekende knelpunten in de regio Parkstad. De Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn van mening dat – zelfs na aanleg van de vele miljoenen euro’s kostende Buitenring – deze knelpunten blijven bestaan. In 2000 leek een Buitenring een mogelijke oplossing voor de destijds geldende verwachtingen dat de drukte op verkeerswegen rondom Parkstad in de toekomst onevenredig zou toenemen. Nu is echter bekend dat de bevolkingsafname in Parkstad en omgeving veel groter is dan verwacht. De Milieufederatie en Natuurmonumenten begrijpen dan ook niet waarom de provincie het nut en de noodzaak van de Buitenring niet opnieuw onderzoekt.Daarnaast vragen de Milieufederatie en Natuurmonumenten zich af of de ‘Tracénota/ MER Buitenring Parkstad Limburg’ de toets aan nationale en Europese wetgeving wel kan doorstaan. De beoogde Buitenring doorsnijdt namelijk de Natura2000-gebieden Kathagerbeemden en Brunssummerheide en diverse andere natuurgebieden, die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Milieufederatie en Natuurmonumenten constateren verder dat aan de MER ten grondslag liggende gegevens niet volledig en gedateerd zijn. Het betreft met name gegevens over flora, fauna en hydrologie. Voor de ‘Tracénota/MER’ zijn tevens gedateerde bevolkingscijfers gebruikt. De provincie gaat ten onrechte uit van meer inwoners en minder krimp dan het Etil-rapport, dat de Provincie in januari 2008 zelf heeft laten opstellen, aantoont. Volgens Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg is de Buitenring verkeerskundig gewoon overbodig. ,, Dat zegt de Provincie eigenlijk zelf ook in haar Bestuurlijk Besluit Voorkeurstracé. Daarin staat letterlijk dat de Provincie de Buitenring als een belangrijk middel ziet om de regio ‘nieuw elan’ te geven. Een middel om de economische en toeristische mogelijkheden te vergroten, de werkgelegenheid te beïnvloeden, de leefbaarheid te verbeteren en daarmee de gevolgen van de krimp te mitigeren. Dit is echter in tegenspraak met de bevindingen in de MER. De Buitenring leidt namelijk onder meer tot een toename van de luchtemissie voor de gehele regio. De te rijden kilometers zullen met 10 tot 35% stijgen, afhankelijk van de te kiezen variant. De weinige groenvoorzieningen die in Parkstad nog aanwezig zijn, zullen door de Buitenring worden doorsneden wat juist een negatief effect zal hebben op recreatie en toerisme in de regio. En verder, zo blijkt uit de MER, zal de Buitenring ook negatieve effecten hebben op: wonen, werken, landbouw, flora en fauna, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en archeologie evenals op de stedenbouwkundige structuur en de sociale aspecten. Al met al zal de leefkwaliteit niet verbeteren. Het is dan ook de vraag of de naam ‘Parkstad’ na aanleg van de Buitenring nog een goede benaming van de regio zal zijn.᾿ De Milieufederatie wordt in haar reactie ondersteund door maar liefst vijftien natuur- en inwonersorganisaties en ruim 1.100 individuele burgers uit de regio Parkstad. Toine Wuts spreekt dan ook namens deze achterban. ,,In een zo drukbevolkt land als Nederland is het een verademing als er voldoende leefruimte is voor inwoners die op zoek zijn naar rust en ruimte in deze hectische en volgebouwde samenleving. Dat zou de uitdaging moeten zijn bij de ontwikkelingen in deze regio. Zeker bij een stagnerende bevolkingsgroei. Werkgelegenheid is er in de regio Parkstad straks voldoende, zeker voor de eigen inwoners. Tal van cijfers wijzen hierop. De Buitenring Parkstad is dan ook een volledig overbodige investering. Daarom geven zowel de Milieufederatie als Natuurmonumenten de voorkeur aan een verbetering van het huidige wegennet.᾿

Tags: