Milieufederatie pleit voor provinciale ruimteverordening

3 december 2007

Milieufederatie pleit voor provinciale ruimteverordening

Provincie moet regie houden over gemeentelijke ontwikkelingen.

Na de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (halverwege 2008) werkt provinciaal beleid niet automatisch meer door in gemeentelijk beleid. Zo vervalt de provinciale goedkeuringsbevoegdheid t.a.v. gemeentelijke bestemmingsplannen. De Milieufederatie heeft de Provincie Limburg daarom opgeroepen om duidelijke sturing en regie te voeren m.b.t. gemeentelijke ruimtelijke plannen. Alleen zo kan de unieke groene kwaliteit van Limburg beschermd worden tegen verdere verrommeling.

De filosofie van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening luidt: decentraal wat kan, centraal wat moet. Dat betekent dat taken en verantwoordelijkheden moeten worden opgepakt op een zo decentraal mogelijk overheidsniveau. Dit betekent ook dat provinciaal beleid, zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, niet langer meer automatisch doorwerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen. Straks moet de provincie er voor zorgen dat de doorwerking van haar beleid in bestemmingsplannen op een andere manier plaatsvindt. Dat zou kunnen door het opstellen van een provinciale ruimteverordening. De Milieufederatie Limburg is hier voorstander van , omdat daarin wel eisen gesteld kunnen worden aan de inhoud van een bestemmingsplan.

De Provincie Limburg twijfelt vooralsnog aan de noodzaak van zo’n verordening. De provincie geeft zelf aan dat niet duidelijk is hoe de provinciale belangen moeten worden doorvertaald naar bestemmingsplannen. Dit baart zorgen. De ervaring leert dat sturing en regie door de provincie over de schouders van gemeenten juist noodzakelijk zijn om de ruimtelijke kwaliteit van Limburg te waarborgen.

Milieufederatie pleit voor provinciale ruimteverordening

Tags: