Milieufederatie reageert op plannen golfbaan Rolduc

18 april 2008

Milieufederatie reageert op plannen golfbaan Rolduc

De Milieufederatie Limburg heeft in een schriftelijke reactie aan de gemeente Kerkrade haar zienswijze gegeven over het voornemen om bij Rolduc een golfbaan aan te leggen. De Milieufederatie vindt het niet wenselijk dat de golfbaan komt te liggen in natuurgebied Beerenbosch, aangezien dit gebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Volgens rijks- en provinciaal beleid zijn deze gebieden alleen te gebruiken bij initiatieven die van groot openbaar belang zijn en wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn. Een golfbaan valt daar volgens de Milieufederatie niet onder. De federatie heeft de gemeente als bevoegd gezag dan ook gevraagd een alternatief voor de inrichting van de golfbaan uit te werken waarbij de EHS gespaard blijft.

Verder is het plangebied rijk aan flora en fauna. Het Milieueffectrapport dat de gemeente laat opstellen, zal dan ook een duidelijk beeld moeten geven hoe deze natuur zo goed mogelijk behouden blijft. Baanverlichting, afscheiding van de golfbaan (middels hekken) en toename van (gemotoriseerd) verkeer kunnen eveneens de natuur verstoren. De Milieufederatie dringt er dan ook bij de gemeente op aan hiermee rekening te houden en waar nodig maatregelen te nemen. Ook dient er volgens de federatie nu al nagedacht te worden over het beheer van de golfbaan en de nabije omgeving. In het nu voorliggende plan is niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.

Milieufederatie reageert op plannen golfbaan Rolduc