Milieufederatie tevreden met voorkeursvariant provincie inzake N280-West

11 januari 2012

Milieufederatie tevreden met voorkeursvariant provincie inzake N280-West

Gedeputeerde Staten hebben de knoop doorgehakt wat betreft de voorkeursvariant voor de N280-West. Deze gaat uit van het behoud van het huidige tracé waarbij de knelpunten bij Baexem, Roermond en Weert worden opgelost. De Milieufederatie heeft eerder al kenbaar gemaakt dat zij voorstander is van een knelpuntgerichte aanpak en is dan ook tevreden met de nu gekozen voorkeursvariant.

Uit vooronderzoeken, ingediende zienswijzen en het advies van de MER-commissie blijkt dat er nog een aantal punten zijn waarmee bij de verdere ontwikkeling van de N280-West rekening gehouden moet worden. Op basis hiervan en in overleg met de gemeenten uit de regio heeft de Provincie Limburg er nu voor gekozen om bij de uitwerking op basis van een knelpuntgerichte aanpak ‘variant 2’ verder uit te werken met gebruikmaking van oplossingsmogelijkheden uit andere varianten, de zogenaamde 2+ variant.

Deze verdere uitwerking wordt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de regio gedaan. Hiertoe is een ‘stakeholders groep’ geformeerd bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van dorpsraden en bewonersorganisaties, LWV, LLTB, Limburgs Landschap en de Milieufederatie Limburg.

Bij de verdere uitwerking van de plannen is er speciale aandacht voor:
– het doorgaande (vracht)verkeer;
– de effecten op landbouw, landschap en aangrenzende kernen;
– de veiligheid voor landbouw- en fietsverkeer en ander verkeer;
– de inpassing bij Baexem met het oog op de leefbaarheid en de bescherming van natuurwaarden;
– eventuele aanleg van parallelstructuren;
– de bebouwde kom van Weert;
– oplossingen voor de knelpunten;
– adviezen en aanbevelingen MER-commissie.

De Milieufederatie Limburg ondersteunt deze oplossingsgerichte aanpak en zal op een constructieve manier blijven meedenken zodat de leefbaarheid gewaarborgd blijft en de natuurlijke kwaliteiten van de regio kunnen blijven groeien.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Limburg

Milieufederatie tevreden met voorkeursvariant provincie inzake N280-West