Milieufederatie wil aandacht natuurontwikkeling bij Maaspark Well

13 juli 2010

Milieufederatie wil aandacht natuurontwikkeling bij Maaspark Well

De gemeente Bergen is bezig met de gebiedsontwikkeling rondom Maaspark Well. Hiervoor wordt een integrale structuurvisie ontwikkeld. De Milieufederatie Limburg en het Limburgs Landschap dringen aan op meer aandacht voor de natuurontwikkeling in het gebied.

De gebiedsontwikkeling Maaspark Well kent een drietal onderdelen, namelijk realisatie van:

  • een hoogwatergeul
  • een watersportgebied (vergrote Voorhaven)
  • recreatieve infrastructuur rondom het Leukermeer

De Milieufederatie en het Limburgs Landschap vragen om in de plan-MER en Structuurvisie de component natuurontwikkeling meer aandacht te geven. De gebiedsontwikkeling Maaspark Well biedt immers een prima mogelijkheid om rivierverruiming en recreatieve ontwikkeling in samenhang te bezien met de voorgestane natuurontwikkeling (hoogwatergeul, EHS). Ook vragen beide organisaties om in het plan-MER verschillende varianten uit te werken voor de wijze waarop de hoogwatergeul uiteindelijk wordt gerealiseerd (natuurdoel, bodem, diepte, oevers).

Zienswijze Maaspark Well

Milieufederatie vraagt aandacht voor natuurontwikkeling bij Maaspark Well