Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Wallonië

30 oktober 2013

Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Wallonië

De Milieufederatie Limburg heeft, mede namens Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap, bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Waalse regering om nabij Teuven (B) windmolens te bouwen. De belangrijkste reden ligt in de aantasting van de landschappelijke kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland.

Het kleinschalige cultuurlandschap in en rondom Epen behoort tot de fraaiste van ons land. Niet voor niets maakt het gebied onderdeel uit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het beleid ten aanzien van Nationale Landschappen is erop gericht om de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden te beschermen en in stand te houden.

De Waalse regering heeft onlangs een plan opgesteld voor de plaatsing van windturbines in Wallonië. In het bijbehorende “Cartografieplan” zijn zones op kaart aangewezen, die in principe geschikt zijn voor de plaatsing van windmolens. Één van die zones ligt ten oosten van Teuven op korte afstand van de Nederlandse grens bij Epen. De bevolking en andere belangstellenden kunnen zich over het plan uitspreken via een openbare enquete. Van deze mogelijkheid hebben ook Nederlandse instanties (Milieufederatie, VVV Zuid-Limburg, gemeente Gulpen-Wittem) gebruikgemaakt.

Activiteiten die de landschappelijke en cultuurhistorische waarden aantasten, zijn dan ook verboden. De (Nederlandse) provincie Limburg heeft in haar ruimtelijke beleid opgenomen dat de plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg niet is toegestaan. Volgens de provincie tasten windmolens in dit deel van de provincie de landschappelijke kwaliteit van het heuvelland te zeer aan en vormen ze een bedreiging voor de belevingswaarde van dit gebied. Toeristen komen in grote getale naar Zuid-Limburg om te genieten van het mooie landschap. Hoge windmolens net over de grens op Belgisch grondgebied zullen vanuit het Nederlandse heuvelland duidelijk zichtbaar zijn en leiden tot “horizonvervuiling”. Juist dit argument vormt voor de VVV Zuid-Limburg eveneens reden om bezwaar te maken tegen het Waalse windmolenplan.

De windmolens worden geplaatst vlakbij het Onderste en Bovenste Bosch bij Epen, een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Geuldal. In de bij het Waalse plan behorende milieueffectrapportage zijn wel de (milieu)gevolgen van de ontwikkeling van windenergie op het Waalse grondgebied in kaart gebracht, maar dat is niet gebeurd voor het net over de grens gelegen Nederlandse gebied. De natuur- en milieuorganisaties zijn dan ook van mening dat er alsnog onderzoek moet plaatsvinden naar mogelijk significante negatieve effecten van de te plaatsen windmolens op de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied. Een zelfde onderzoek dient ook plaats te vinden naar mogelijke geluidsoverlast en overlast van slagschaduw van de molens voor bewoners aan de Nederlandse kant van de grens.

Bezwaarschrift windmolens Wallonië

Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Wallonië