Milieufederatie wil zorgvuldig onderzoek kwetsbare gebieden

28 februari 2008

Milieufederatie wil zorgvuldig onderzoek kwetsbare gebieden

Provincie heeft ecologische waarden onvoldoende in kaart gebracht.

De Milieufederatie Limburg heeft Provinciale Staten gevraagd het ‘Besluit zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij’ niet vast te stellen. Volgens de federatie heeft de provincie onvoldoende onderzoek gedaan naar de ecologische waarden van de kwetsbare gebieden en dit heeft ertoe geleid dat er te weinig gebieden als zeer kwetsbaar zijn aangewezen.

Op 1 mei 2007 is de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De consequentie hiervan is dat de Wet ammoniak en veehouderij alleen nog geldt voor de zogenaamde zeer kwetsbare gebieden. De Provinciale Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu waren destijds zeer ongelukkig met de wijziging van de Wav omdat dit tot gevolg zou hebben dat het areaal beschermde natuur sterk zou afnemen.

Uit de door de Provincie Limburg gepresenteerde cijfers blijkt dat dit inderdaad het geval is. Momenteel wordt 25.500 ha beschermd door de Wav. Het areaal van de zeer kwetsbare gebieden, dat de provincie nu heeft voorgesteld, bedraagt slechts15.821 ha. De Milieufederatie Limburg is van mening dat de provincie haar huiswerk onvoldoende heeft gedaan. Een zorgvuldiger onderzoek naar de ecologische waarden van de gebieden, leidt ongetwijfeld tot een groter areaal te beschermen gebied.

De federatie heeft Provinciale Staten gevraagd het ‘Besluit zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij’ in deze vorm niet vast te stellen en in plaats daarvan een betere ecologische onderbouwing te laten uitvoeren.

Milieufederatie wil zorgvuldig onderzoek kwetsbare gebieden

Tags: