Nagenoeg hele inpassingsplan Buitenring Parkstad geschorst

19 november 2012

Nagenoeg hele inpassingsplan Buitenring Parkstad geschorst

De Raad van State heeft in een voorlopige uitspraak nagenoeg het hele provinciale inpassingsplan geschorst dat de aanleg van de Buitenring Parkstad mogelijk maakt. De provincie Limburg mag wel al starten met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Natuurmonumenten en de Milieufederatie Limburg e.a. hadden de Raad van State gevraagd het provinciale plan voorlopig te schorsen.

De Raad van State heeft in 2011 een eerder inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk maakte. De Raad van State oordeelde toen dat het plan onvoldoende inzicht bood in de gevolgen van de weg voor de Natura 2000-gebieden ‘Brunssummerheide’ en ‘Geleenbeekdal’ wat betreft de stikstofdeposities.

Eind juni 2012 stemden provinciale staten in met een nieuw plan voor de Buitenring nadat nieuw onderzoek was verricht naar de gevolgen van de stikstofuitstoot voor deze beschermde natuurgebieden.

Natuurmonumenten en de Milieufederatie Limburg vonden dit nieuwe plan echter niet toereikend. Er is nog steeds te weinig inzicht in de omvang van de stikstofuitstoot op de natuurgebieden. Ook is niet uitgesloten dat die worden aangetast. Tevens had de provincie moeten aantonen dat er geen alternatief voor de Buitenring is en dat er ‘dwingende redenen van openbaar belang’ zijn om de Buitenring aan te leggen, aldus de natuurorganisaties. De Raad van State meent dat er nader onderzoek nodig is naar deze complexe vraagstukken waarvoor een spoedprocedure zich niet leent. Daarom heeft de hoogste bestuursrechter grote delen van het inpassingsplan geschorst.

De Raad van State heeft wel bepaald dat de provincie alvast mag starten met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Bij het toestaan van deze voorbereidende werkzaamheden heeft de Raad van State van belang geacht dat Provinciale Ataten hebben toegezegd niet te starten met de aanleg van de Buitenring zelf voordat een definitief oordeel is gegeven over het inpassingsplan.

De werkzaamheden die de komende tijd doorgang zullen vinden, zijn:

  • werkzaamheden ten behoeve van de natuurrealisatie op gronden die in eigendom zijn bij de provincie dan wel aan de provincie ter beschikking staan.
  • het waardevrij maken van percelen en het plaatsen van faunavoorzieningen op gronden met de bestemming ‘verkeer’, wat betekent dat de gronden ongeschikt worden gemaakt voor beschermde flora- en fauna.
  • archeologisch onderzoek (booronderzoek, oppervlaktekartering en proefsleuvenonderzoek).
  • sloop van gebouwen die ten behoeve van de Buitenring zijn aangekocht.
  • verleggen van gasleidingen ter plaatse van de dubbelbestemming ‘leidingen-gas’.

Uitspraak RsV schorsingsverzoek inpassingsplan Buitenring Parkstad

Nagenoeg hele inpassingsplan Buitenring Parkstad geschorst