Natuur- en milieueducatie: verspilde investering?

2 februari 2007

Natuur- en milieueducatie: verspilde investering?

Kiezen voor een mooier Limburg.

De Milieufederatie stuurt de komende weken samen met andere Limburgse groene partijen een aantal nieuwsflitsen naar aankomende PS-leden. Hieronder vindt u de tekst van de tweede nieuwsflits.

Meer informatie:

www.kiezenvooreenmooierlimburg.nl

Burgers vinden van niet! Uit onderzoek blijkt dat zij het belangrijk tot erg belangrijk vinden om te leren over en bezig te zijn in en met de natuur en landschap. Respectievelijk 9 en 8 op de 10 Nederlanders is deze mening toegedaan. Voor hun kinderen vinden ze dit zo mogelijk nog belangrijker. Men vindt bovendien dat de overheid de taak heeft organisaties te ondersteunen die activiteiten organiseren gericht op natuur en milieueducatie.

Investeren in natuur- en milieueducatie(NME) heeft een duidelijk aantoonbaar positief effect. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat volwassenen die vroeger op school NME hebben gehad, vijftien jaar later nog steeds een positievere houding en gedrag hebben ten aanzien van natuur en milieu. Investeren in NME op alle scholen in Nederland werpt z’n vruchten af. Zeker nu we in Nederland op zoek zijn naar manieren om normen en waarden terug te brengen in het dagelijks leven, blijken we in NME een methode te hebben die bewezen bijdraagt aan een grotere betrokkenheid bij onze samenleving, in dit geval bij natuur en milieu. Het is dus van belang dat NME in het basisonderwijs een structurele plek krijgt. Daarnaast is het van belang dat lagere overheden beleid ontwikkelen hoe goede NME op lokaal niveau te ontwikkelen en te faciliteren.

Ook provinciale staten is van mening dat een grotere inzet noodzakelijk is en dat dit leidt tot Versterking van ‘Limburg mie land’. Provinciale staten vindt dat in de waardebeleving van natuur en omgeving educatie en voorlichting onmisbaar zijn. Willen de investeringen en de onderhoudsbudgetten in de ontwikkeling van natuur en landschap optimaal rendement hebben, dan is versterking van het belevingsaspect essentieel. Dit voorkomt dat de ontwikkeling van natuur en landschap uitsluitend een zaak van professionals is.

‘Techneuten’ bepalen wat het beste is, en de burgers kijken toe hoe hun belastinggeld wordt ingezet zonder vaak de achtergronden te kennen van de doorgevoerde veranderingen. De betrokkenheid van de Limburgse burgers moet worden vergroot en educatie is daarbij onmisbaar. Wij verwachten van een nieuw provinciaal bestuur dat er krachtig en met visie wordt ingezet op natuur- en milieueducatie (NME).

Investeren in natuur en milieueducatie(NME) draagt bij aan de ontwikkeling van een landschapsidentiteit. Natuur en milieueducatie richt zich op de relatie van mensen met hun natuurlijke en vooral lokale omgeving. Natuur- en milieueducatie stimuleert en prikkelt zodat mensen hun omgeving gaan beleven. De identiteit van een gebied is gebaseerd op feitelijke en harde kenmerken maar wordt bepaald door de waarde die mensen daar aan toekennen. Dit geldt zeker ook voor het nationaal landschap Zuid Limburg. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen het begrip nationaal landschap wel kent maar verder niet weet waar het om gaat en wat het betekent. NME is een effectief instrument om in samenwerking met partijen in een gebied de identiteit van dat gebied te vertalen waardoor een sterk en breed gedragen imago ontstaat.

milieueducatie: verspilde investering?

Tags: