Natuur en milieuorganisaties zien veel kansen voor windenergie

16 april 2014

Natuur en milieuorganisaties zien veel kansen voor windenergie

Binnenkort besluit het kabinet over windlocaties in Nederland op land en op zee. Natuur en Milieu, De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie, Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds, Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland staan – evenals minister Kamp van Economische Zaken – achter de in het Energieakkoord genoemde doelen voor uitbreiding van windenergie op zee én op land.

De natuur- en milieuorganisaties onderschrijven niet alleen de 4.450 MW doelstelling voor wind op zee uit het Energieakkoord, maar ook de noodzaak om na 2023 verder te gaan met de uitrol van wind op zee. De realisatie van wind op zee is cruciaal om van het Energieakkoord een succes te maken en Nederland minder afhankleijk te maken van fossiele energie. Omdat de huidig aangewezen zoekgebieden voor windparken op zee buiten Natura 2000-gebieden liggen, steunen de groene organisaties deze locaties.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is geïnteresseerd in windenergieparken dichtbij de kust omdat deze goedkoper zouden zijn.

De natuur- en milieuorganisaties betwijfelen of de mogelijke kostenreductie – in de haalbaarheidsstudie becijferd op 250-300 miljoen euro – opweegt tegen de maatschappelijke weerstand van burgers en bedrijven die deze locaties opleveren en de negatieve gevolgen voor natuur en landschap. Deze zullen naar verwachting bij dichtbij de kust locaties veel groter zijn dan bij locaties verder op zee. De organisaties denken evenwel dat dichtbij de kust geschikte locaties zijn voor windparken maar ze vinden het veel belangrijker dat de minister voortvarend aan de slag gaat met locaties voor windparken verder uit de kust omdat deze sneller te realiseren en dus kansrijker zijn.

De natuur en milieuorganisaties zijn blij met de voortvarende aanpak voor het realiseren van 6.000 MW windenergie op land. Bij enkele locaties voor windenergie hebben de natuur- en milieuorganisaties grote zorgen over de effecten op natuur. Sommige locaties liggen in of nabij Natura 2000-gebieden, behalve risico’s voor de natuur zijn er ook juridische risico’s. De Commissie MER geeft aan dat zij de conclusie van de minister dat er geen andere alternatieven zijn, niet onderschrijft.

De afgelopen jaren zijn er nauwelijks windturbines gerealiseerd omdat de weerstand tegen windenergie sterk is gegroeid. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat lokale bewoners en lokale ondernemers te laat betrokken worden bij locatiekeuze en opstelling van windturbines en dat zij niet kunnen participeren in de opbrengsten ervan. De natuur en milieuorganisaties vragen minister Kamp om omwonenden bij de planvorming te betrekken en zorg te dragen voor financiële participatiemogelijkheden (combinatie lusten en lasten).

Kansen op land

De natuur en milieuorganisaties zijn van mening dat er nog vele locaties op land te vinden zijn die nu door het Rijk niet zijn meegenomen. ‘Een gemiste kans’, aldus de organisaties. In de provincie Friesland blijken recentelijk 58 windenergie-initiatieven te zijn ingediend die waarschijnlijk de volledige windopgave op land voor Fryslân zouden kunnen dekken. Het windpark Fryslân in het IJsselmeer (dichtbij staatsnatuurmonument de Waddenzee) zou dan niet gerealiseerd hoeven worden.

Hieronder download je de brief van de natuur en milieuorganisaties aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de brief aan de Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer

Brief windenergie tav minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)

Brief windenergie aan Commissie Infrastructuur en Milieu Tweede Kamer

Natuur en milieuorganisaties zien veel kansen voor windenergie