Natuurmonumenten en Milieufederatie betreuren besluit GS Buitenring

7 maart 2012

Natuurmonumenten en Milieufederatie betreuren besluit GS Buitenring

Gedeputeerde Staten hebben besloten om door te gaan met het huidige tracé van de Buitenring Parkstad Limburg. Natuurmonumenten en de Milieufederatie betreuren dit besluit. Ze hadden gehoopt dat Gedeputeerde Staten zouden kiezen voor een gezamenlijke aanpak waarbij vrij baan zou komen voor een daadwerkelijke oplossing voor de regio op het gebied van verkeer, economie, natuur en leefomgeving.

In eerdere gesprekken hadden Natuurmonumenten en de Milieufederatie aangegeven daar mogelijkheden toe te zien middels een knelpuntengerichte aanpak. Een oplossing die veel minder schadelijk is voor de leefomgeving van mens en dier dan een 26 kilometer lange snelweg in de vorm van de Buitenring. Bovendien zou dit alternatief veel goedkoper zijn dan de beoogde 2×2-baans weg.

De Buitenring gaat bovendien nog eens 93 miljoen euro extra kosten door maatregelen die de provincie moet treffen om de negatieve gevolgen van de Buitenring terug te dringen. Natuurmonumenten en de Milieufederatie zien zich dan ook genoodzaakt om de lopende juridische procedures bij de Raad van State voort te zetten.

Oplossing binnen huidig wegennetwerk

De voorkeur van Natuurmonumenten en de Milieufederatie gaat nog steeds uit van een knelpuntgerichte aanpak. Deze aanpak hanteert de provincie onder meer in Midden Limburg bij de aanleg van de N280. Hierbij wordt gewerkt met het zoeken naar oplossingen daar waar problemen zich echt voortdoen. Voor die aanpak is veel draagvlak omdat deze leidt tot minder aantasting van natuur, landschap en leefomgeving. Op deze wijze blijft er bovendien geld over voor echte positieve economische impulsen in de regio; meer en betere impulsen dan bij de aanleg van 26 kilometer asfalt. Nu kiest de provincie er voor om nogmaals naar de Raad van State te gaan en een extra investering van 93 miljoen euro bovenop de reeds geraamde kosten van ruim 300 miljoen euro.

Samenwerking

Natuurmonumenten en de Milieufederatie hebben bovendien sterke twijfels of de beoogde maatregelen die de provincie wil nemen, leiden tot een daadwerkelijke oplossing voor het stikstofprobleem dat de Buitenring veroorzaakt. Zij zullen dan ook hun beroep bij de Raad van State voortzetten. Het eerst volgende beroep bij de Raad van State is op 13 maart. De ontheffing Natuurbeschermingswet wordt dan beoordeeld. De beroepsgronden van Natuurmonumenten en de Milieufederatie worden gesteund door een tiental organisaties en bijna 2.000 burgers. Beide partijen hadden deze lange juridische weg liever niet bewandeld. Zij zien meer in een samenwerking met de Provincie om zo te komen tot een oplossing die de verkeertechnische, economische en ecologische knelpunten efficiënt oplost.

Uitgangspunt van Natuurmonumenten en de Milieufederatie voor een alternatieve ringvariant is dat deze veel minder schade voor mensen, dieren en planten veroorzaakt dan de huidige opzet van de Buitenring. Bovendien willen zij verdere versnippering van de natuurgebieden in Zuid-Limburg voorkomen. Het is belangrijk dat natuurgebieden voldoende groot en robuust zijn, zodat zij een bron van rust, ruimte en ontspanning bieden. Voor de dichtbevolkte Parkstadregio leveren deze natuurgebieden een onmisbare bijdrage aan een gezonde woon- en leefomgeving in een sterk verstedelijkt gebied. Ook dieren hebben grote aaneengesloten natuurgebieden nodig om te kunnen overleven. Natuurmonumenten en de Milieufederatie zien het dan ook als hun verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de aanwezige natuur niet onnodig wordt aangetast.

Natuurmonumenten en Milieufederatie betreuren besluit GS Buitenring