Natuurorganisaties niet blij met nieuwe plannen CZW

1 juli 2015

Natuurorganisaties niet blij met nieuwe plannen CZW

Op 8 juli stemt de gemeenteraad van Weert over een nieuwe realisatieovereenkomst met de Centrale Zandwinning Weert (CZW). Het bedrijf Kuypers Kessel en de gemeente willen het gebied anders inrichten dan eerder is vastgesteld; vooral de natuur komt er in de nieuwe plannen bekaaid af. Enkele natuurorganisaties, onder wie de Natuur en Milieufederatie Limburg, zijn dan ook absoluut niet blij met de nieuwe plannen en zien grote bedreigingen voor natuur en landschap. Zij hebben zelf een nieuwe visie voor het gebied ontwikkeld.

De nieuwe plannen van de gemeente en de ontgronder bevatten de aanleg van niet één maar twee grote (duik)plassen en een dagstrand op de plek waar eerst natuurcompensatie gepland was. ,,Wat er voor terugkomt, staat niet in verhouding met de aangerichte schade. Het is juist van belang dat dit gebied daadwerkelijk wordt ingericht als natuurgebied en niet de bestemming krijgt van recreatieplas” aldus beleidsmedewerker Jannie Vos van de Natuur en Milieufederatie Limburg.

Daarom heeft zij een nieuwe visie voor het gebied opgesteld samen met onder meer Stichting Groen Weert en IVN Weert. ,,Wij zijn geen voorstander van juridische procedures en worden graag vroegtijdig bij planologische ontwikkelingen betrokken om onze standpunten en expertise in te kunnen brengen. Wij stellen ons daarbij graag constructief op en houden rekening met andere belangen in de regio. Wij hebben gekeken op welke wijze wij deze visie kunnen ontwikkelen met voldoende aandacht voor de recreatieve wensen van de gemeente en voor de belangen van de ontgronder. Maar zeker ook met de natuurbelangen, want daar wordt binnen de nieuwe plannen onvoldoende rekening mee gehouden.”

Conform de gemeente gaan de nieuwe plannen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Vos ziet het heel anders. ,,De maatschappelijke meerwaarde van het oude inrichtingsplan is de ontwikkeling van een gebied met hoge natuurwaarden en extensieve recreatie (wandelen, fietsen en vissen-red.). Dit functioneert als verbindingszone tussen de verschillende omliggende natuurgebieden en als bufferzone voor het Natura 2000-gebied de Kruispeel. De realisatie van een natuurzone tussen het kanaal en de Tungelroyse beek is de belangrijkste natuurcompensatie. Het is daarbij relevant dat het ons als natuurorganisatie niet gaat om het aantal hectaren bos of natuur maar juist om de kwaliteit van de te ontwikkelen natuurwaarden. Binnen de nieuwe plannen wordt echter in plaats van natuurontwikkeling een tweede grote duikplas gerealiseerd. Daarmee is de geplande natuurontwikkeling aldaar volledig teniet gedaan. Dit heeft zijn impact op de omliggende natuurgebieden maar zeker ook voor de doelstellingen van de Kruispeel.”

Het inrichtingsplan beschrijft heel concreet welke natuurdoeltypen er gerealiseerd moeten worden. Dit betreft: een grote plas met natuurlijk ingerichte oevers, een bosgebied van 34 hectare, waardevolle kwelnatuur en een moerasgebied tussen de kwelnatuur en de Tungelroyse Beek. Juist deze kwel- en moerasnatuur, aansluitend op het Natura 2000-gebied Kruispeel, heeft een hoge natuurwaarde. ,,Voor ons als natuurorganisaties heeft een dergelijke natuurontwikkeling veel meer waarde dan de compensatie in de nu voorliggende plannen. Zeker in vergelijking met de bosontwikkeling elders in het gebied,” aldus Vos.

Na besluitvorming door de gemeenteraad in juli wil de gemeente samen met maatschappelijke organisaties een nieuw inrichtingsplan opstellen. CZW richt hiervoor een klankbordgroep op waarin de belanghebbenden zoals omwonenden, verenigingen, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties aan deel mogen nemen. In dit stadium is het besluit echter reeds genomen en staat enkel nog de detailuitwerking centraal. Het is voor belangenorganisaties dan niet meer mogelijk om inbreng te leveren over de ontgrondingswerkzaamheden of over de (locatie van de) natuurcompensatie. De natuurorganisaties beraden zich dan ook of het wel zinvol is deel te nemen aan deze klankbordgroep.

Natuurorganisaties niet blij met nieuwe plannen CZW