Natuurorganisaties reageren op Waterwetvergunning Sitech (Chemelot-terrein)

15 december 2020

Natuurorganisaties reageren op Waterwetvergunning Sitech (Chemelot-terrein)

Op 11 september 2020 heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg de gezamenlijke zienswijze van een aantal groene organisaties op de ontwerp Waterwetvergunning voor Sitech op het Chemelotterrein mede-ondertekend. Het betreft een vergunning van Waterschap Limburg voor het mogen lozen van afvalwater afkomstig van het Chemelotterrein op het riviertje Ur (zijtak van de Maas). Het oppervlaktewater van de Ur staat via de Maas in verbinding met het Natura 2000-gebied Grensmaas.

In deze ontwerpvergunning worden nadere voorschriften gesteld aan de lozing van – maar liefst – meer dan 600 stoffen. Een zeer complexe vergunning dus, wat het lastig maakt om de gevolgen ervan te kunnen overzien. Niet alleen vanwege de veelheid aan stoffen, maar ook vanwege de mogelijke effecten van combinaties van deze stoffen en de gestelde normen voor een aantal stoffen.

De natuurorganisaties die samen de zienswijze hebben ingediend, maken zich grote zorgen om de effecten van de lozing op het rivierwater (inclusief oevers, waterbodem), de soorten die er in leven en het effect op de ecologie van het streng beschermde natuurgebied Grensmaas. Dit mede gelet op het feit dat ook lozingen plaatsvinden op andere (grensoverschrijdende) locaties langs de Maas en het debiet van de Maas (droge zomers!). Met de ingediende zienswijze willen de natuurbeschermende organisaties mogelijke schadelijke gevolgen voor mens, milieu en natuur voorkomen.

In november 2020 heeft Waterschap Limburg op verzoek van de samenwerkende natuurorganisaties een toelichting gegeven op de ontwerp Waterwetvergunning. Daarbij is het Waterschap uitgebreid ingegaan op de punten uit de gezamenlijke zienswijze en heeft deze zorgvuldig beantwoord. Duidelijk werd dat de nieuwe, strengere Waterwetvergunning op termijn zorgt voor een verbeterde situatie t.o.v. de oude Waterwetvergunning die daarmee vervangen wordt. De NMF Limburg ziet dit als winst voor natuur en milieu.

Een ander winstpunt van dit traject is wat ons betreft het aanbod van het Waterschap om de natuurbeschermende organisaties jaarlijks te informeren (periodiek overleg) en een terreinbezoek af te leggen. Bovendien is op ons uitdrukkelijk verzoek ambtelijk door het Waterschap toegezegd, dat de natuurbeschermende organisaties voortaan bij vergelijkbare trajecten aan de voorkant zullen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de zogeheten de Mutual Gains Approach. Immers, bij de natuur- en milieuorganisaties zit veel waardevolle kennis die zij graag inbrengen.

Bekijk de zienswijze