Natuurorganisaties vrezen aanpassing plan Buitenring Parkstad

20 januari 2016

Natuurorganisaties vrezen aanpassing plan Buitenring Parkstad

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben onlangs een ontwerp plan vastgesteld waarmee afgeweken wordt van het oorspronkelijke plan voor de aanleg van de Buitenring Parkstad. Financiële redenen liggen ten grondslag aan deze wijziging.

Volgens het oorspronkelijke plan zou de Buitenring Parkstad ter hoogte van Brunssum Oost verdiept worden aangelegd. De provincie wil het plan wijzigen omdat de verdieping leidt tot een kostenoverschrijding; er moet circa 700.000 m³ verontreinigde grond van de mijnsteenberg (voormalige mijn Hendrik) worden afgegraven, afgevoerd en gesaneerd. Daarom is de provincie nu van plan om de weg op maaiveldniveau (bovenop de mijnsteenberg) aan te leggen. Daarmee zou zo’n 2 miljoen euro bespaard worden. De Natuur en Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten vrezen dat het nieuwe plan zal leiden tot een aantasting van het landschap.

Mensen bezoeken het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide om te genieten van de rust en de landschappelijke schoonheid. Door aanleg van de Buitenring op maaiveldniveau wordt de weg vanaf de Brunssummerheide beter zichtbaar en dringen autogeluiden en -verlichting verder in het natuurgebied door. De geplande grondwallen langs de Buitenring zouden deze bezwaren moeten wegnemen, maar de twee milieuorganisaties vrezen dat dit niet gaat werken. Overleg hierover met de provincie heeft de zorgen niet kunnen wegnemen. Vandaar dat beide organisaties een zienswijze hebben ingediend.

Natuur organisaties vrezen aanpassing plan buitenring Parkstad