Nederland verzaakt internationale verplichtingen

11 juni 2004

Nederland verzaakt internationale verplichtingen

Nieuw onderzoek: natuur onvoldoende beschermd tegen stikstof

Gezamenlijk persbericht van Stichting Natuur en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties

Nederland beschermt haar Europees erkende natuurgebieden onvoldoende tegen verzuring en vermesting door stikstof. Bijzondere planten en dieren verdwijnen en maken plaats voor gras, bramen en brandnetels. Extra maatregelen zijn noodzakelijk. Het voorstel van het kabinet, dat de Tweede Kamer binnenkort bespreekt, is onvoldoende om het tij te keren. Dat stellen Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties. Zij baseren zich op nieuw onderzoek van onderzoeksinstituten Alterra en TNO.

Nederland is een van de weinige EU-lidstaten die de aanwijzing van natuurgebieden op grond van de EU-Habitatrichtlijn rond heeft. Ons land loopt daarmee dus voorop. Het is dan wel cynisch dat vervolgens de bijzondere natuur in die gebieden achteruitgaat door verzuring en vermesting.

In opdracht van de milieuorganisaties onderzochten Alterra en TNO de gevoeligheid voor stikstof van de natuurgebieden die vallen onder de zware bescherming van de EU-Habitatrichtlijn. De stikstof (ammoniak, stikstofoxiden) is afkomstig uit de landbouw, verkeer en industrie.

De belangrijkste conclusie is dat in bijna alle gebieden de maximaal toelaatbare hoeveelheid stikstof (critical load) wordt overschreden. En veel meer gebieden dan eerst werd aangenomen, zijn gevoelig voor stikstof.

Een andere conclusie is dat voorzetting van het huidige overheidsbeleid betekent dat 122 van de 133 gebieden over zes jaar nog steeds teveel stikstof te verduren zullen hebben.

Het onderzoek onderbouwt de urgentie om alles op alles te zetten om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden terug te dringen. Vereiste maatregelen zijn veestallen met een lage ammoniakuitstoot, stikstofarm veevoer, zones rond natuurgebieden waar uitbreiding van boerenbedrijven wordt beperkt, schone diesel, en terugdringing van de uitstoot van stikstofoxiden door binnenvaart en elektriciteitscentrales. Een aantal van deze maatregelen kan zeer snel worden ingevoerd.

Verder is aanvulling van het ammoniakbeleid nodig voor de bescherming van de natuur op klei- en laagveengronden. Ten onrechte is het ammoniakbeleid tot nu toe alleen op zandgrondnatuur gericht.

Nadere inlichtingen
Stichting Natuur en Milieu, Marijke Brunt: tel. 030-2331328

Tags: