Nieuwe aanpak Milieufederatie regiovergaderingen

2 april 2004

Nieuwe aanpak Milieufederatie regiovergaderingen

Zuid-Limburg wordt opgedeeld in 3 gebieden: Westelijke Mijnstreek, Maastricht & Mergelland en Parkstad Limburg

In navolging op de veranderde aanpak in Noord- en Midden-Limburg, dat opgedeeld is in zes (reconstructie)districten, wordt op dinsdag 13 april 2004 samen met de aangesloten groepen in Zuid-Limburg besproken hoe in de nieuwe structuur samengewerkt kan worden

Meer informatie hierover vind u in onderstaande uitnodiging, gericht aan de aangesloten groepen in Zuid-Limburg.

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst voor de nieuwe werkwijze van de Milieufederatie in Zuid-Limburg.

Datum: dinsdag 13 april 2004
Plaats: Hotel-restaurant De Prins
Rijksweg Zuid 25 in Sittard
telefoon 046 – 451 5041
Aanvang: 19.45 uur

In 2001 is het Plan van Aanpak “Zuid-Limburg, Vitaal Platteland” vastgesteld. Dit plan, dat onder regie van de provincie Limburg en in samenwerking met partners in de regio tot stand is gekomen, geeft een aantal hoofddoelen aan voor het landelijk gebied van Zuid-Limburg. Er wordt aangegeven welke maatregelen nodig worden geacht om deze doelen te bereiken.

Om de gewenste ontwikkeling, zoals geschetst in het Plan van Aanpak, ook echt te realiseren, is medewerking van de streek nodig. Daarvoor is Zuid-Limburg opgedeeld in drie districten: westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht & Mergelland. Per district wordt een Gebiedscommissie ingesteld, onder een onafhankelijk voorzitterschap. In de Gebiedscommissie zijn vertegenwoordigd één of meer leden van de gemeenten, Waterschap, LLTB en Milieufederatie. De belangrijkste taak van de Gebiedscommissies bestaat uit het bedenken en stimuleren van integrale projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het Plan van Aanpak.

De voorwaarde voor het voorstellen van projecten is natuurlijk terreinkennis en die kunnen de lokale organisaties leveren. Samen kunnen we aldus een wezenlijke bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van het buitengebied in Zuid-Limburg. Dat betekent dat we niet langer in de positie zitten van ‘reageren op’ maar dat we zelf mee kunnen sturen, initiatief nemen, mee uitvoeren.

Het is dus van groot belang dat u zich realiseert welke kansen we op deze manier krijgen. Dus: laten we er gezamenlijk de mouwen voor opstropen!

De oprichting van de drie Gebiedscommissies voor Zuid-Limburg, die in de loop van 2004 zal plaatsvinden, is voor de Milieufederatie aanleiding om het overleg met de lokale achterban opnieuw te structureren. In plaats van 2 maal per jaar een regio-overleg op Zuid-Limburgse schaal is nu het voornemen om per Gebiedsdistrict enige malen per jaar bij elkaar te komen, In deze bijeenkomsten kan dan veel gerichter de voortgang van de plattelandsontwikkeling in het betreffende district aan de orde komen.

Natuurlijk zullen de onderwerpen die niet rechtstreeks betrekking hebben op het buitengebied, zoals bijvoorbeeld de ENCI, ook op onze agenda blijven staan. In de nieuwe vergaderstructuur die we voorstellen is dus ruimte voor zowel onderwerpen die betrekking hebben op het buitengebied als ook het stedelijke gebied.

We nodigen u van harte uit om u met ons van gedachte te wisselen over de plattelandsontwikkeling in Zuid-Limburg en de nieuwe werkwijze van de Milieufederatie.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Uitvoering Vitaal Platteland: Toelichting op districten, gebiedscommissies en werkwijze door Hans de Jongh van de Provincie Limburg (zie bijlage 1).
3. Voorstellen kandidaten Milieufederatie en natuurterreinbeheerders voor Gebiedscommissies.
4. Consequenties voor de werkwijze van de Milieufederatie (zie bijlage 2).
5. Ontwikkelingen m.b.t. Maastricht Aachen Airport.
6. ENCI – Brede Maatschappelijke Discussie.
7. Rondvraag en sluiting.

Gelet op het grote belang van een vitaal platteland voor Zuid-Limburg en de consequenties ervan voor de werkwijze voor de Milieufederatie Limburg hopen wij op een grote opkomst.

Met vriendelijke groeten,
mede namens Vera van Piggelen,

Sandra Akkermans

Tags: