NMF Limburg tegen bomenkap Schinveldse bossen

31 mei 2016

NMF Limburg tegen bomenkap Schinveldse bossen

Al sinds jaar en dag ondervinden de inwoners van Onderbanken, Brunssum, Schinnen en directe omgeving forse overlast van de zwaar verouderde vliegtuigen die gebruikmaken van de Duitse AWACS-vliegbasis Geilenkirchen. Direct grenzend aan de vliegbasis liggen aan de Nederlandse zijde van de grens de Schinveldse bossen en bosgebied In de Roet (eigendom van het ministerie van Defensie). Omdat de bomen aldaar hinder opleverden voor de AWACS-toestellen, is in 2006 zes hectare bosgebied gekapt. Nu wil Defensie wederom een deel van de bomen kappen. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is tegen de bomenkap en heeft de leden van de Tweede Kamer gevraagd geen medewerking hieraan te verlenen.

Aangezien de geluidsoverlast voor omwonenden van de vliegbasis door de kap in 2006 niet is afgenomen – zelfs is toegenomen – en er nog steeds sprake is van een zeer ernstige aantasting van het leefklimaat van de inwoners van de dichtbijgelegen kernen, wil de NMF Limburg niet dat er opnieuw bomen worden gekapt.

,,Daarom hebben wij een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer met het verzoek af te zien van de bomenkap”, aldus Bart Cobben, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, natuur en landschap bij de NMF Limburg. ,,Tevens vragen wij de Tweede Kamer om er bij de regering op aan te dringen maatregelen te treffen om hinder en geluidsoverlast voor de omwonenden van de vliegbasis structureel te verminderen.”

Volgens het ministerie van Defensie is een deel van de bomen in het bosgebied bij Schinveld inmiddels weer te hoog, waardoor de vliegveiligheid gevaar loopt. In opdracht van het ministerie is een beheerplan voor het bosgebied opgesteld dat het obstakelvrij maken van de vliegfunnel en de kap van de hoogste bomen mogelijk maakt. Defensie stelt dat de geluidsoverlast voor de omwonenden zal verminderen door de kap van de te hoge bomen. Startende toestellen hoeven dan minder steil te klimmen. Onderzoek van TNO heeft laten zien dat de AWACS-toestellen al tot 100 meter lager zijn gaan vliegen na de bomenkap in 2006. Dit heeft echter totaal geen vermindering van de geluidsoverlast opgeleverd. Integendeel, er ligt inmiddels een geluidsrapport van adviesbureau DGMR waaruit blijkt dat in 2015 maar liefst 22 procent van de AWACS-vluchten een piekbelasting van boven de 99,9 dB veroorzaakte. De wettelijke normen wat betreft de maximaal toelaatbare gevelbelasting worden hiermee ver overschreden.